Tez No İndirme Tez Künye Durumu
417240
Koruyucu aile bireylerinin sosyodemografik özellikleri ile empatik becerileri ve özgecilik durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi / Sociodemografic attributes of foster families and it's relationship between their empathic skills and altruism conditions
Yazar:HACER DUYGU YEŞİLKAYALI
Danışman: PROF. DR. YASEMİN ÖZKAN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Empati = Empathy ; Koruyucu aile = Foster family ; Koruyucu aile hizmeti = Foster care service ; Sosyodemografik özellikler = Socio-demographic characteristics ; Ölçekler = Scales ; Özgecilik = Altruism
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
169 s.
Çocuk refahı açısından koruyucu ailenin seçim kriterlerinin oluşturulması ve bu kriterin aileler üzerinde çeşitli ölçekler aracılığı ile denenmesi, oldukça zor bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda bir başlangıç oluşturma ve seçim kriterlerinden bazılarını deneme amacı ile bu ailelerin sosyo-demografik özellikleri ile empatik becerileri ve özgeci değerleri arasındaki ilişki ele alınmıştır. Araştırma kapsamında araştırmacı tarafından hazırlanmış olan kişisel bilgi formu, Empatik Beceri Ölçeği-B Formu (Dökmen, 1988) ve Özgecilik Ölçeği (Akbaba, 2001) kullanılmıştır. Çalışma grubunu İstanbul, İzmir, Denizli, Sivas ve Kayseri illerindeki araştırmaya katışmaya gönüllü 101 koruyucu aile oluşturmaktadır. Verilerin girişi, analizi ve sınıflandırılmasında SPSS 15 programı kullanılmış ve değişkenlerin niteliğine göre yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri belirlenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki ve anlamlı bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi için t ve F istatistiksel analizleri kullanılmıştır. Koruyucu aile bireylerinin empatik beceri düzeylerinin çalışma durumuna göre, dışarıdan profesyonel destek alarak çözme durumuna göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Aile ve sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutlarının da çocuk sayısına göre farklılık gösterdiği saptanmıştır.
This study aims to creating criteria for selecting foster families. In this direction, it's aimed to examine the sociodemografic attributes of foster families and it's relationship between their empathic skills and altruism conditions. It was obtained information about factors socio-demographic attributes, emphatic skills and altruism conditions of 101 foster family by using the interview form, Empathic Skill Scale (Dökmen, 1988), Altruism Scale (Akbaba, 2001). SPSS (15) was used in data entry, analysis and determined mean, standart deviation and percentage in terms of the variable quality. It was found that empathic skills of foster family vary according to working status, getting external professional help. It was determined that family and responsibility altruism subscale vary according to number of children.