Tez No İndirme Tez Künye Durumu
230731
Mobilya sektöründe tedarik zinciri yönetimi ve bir uygulama / Supply chain management in furniture sector and an application
Yazar:ABDULLAH CEYLAN
Danışman: PROF. DR. İSMAİL DUYMAZ
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bölümü / İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Konu:Ağaç İşleri = Wood Products ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences
Dizin:Mobilya = Furniture ; Mobilya endüstrisi = Furniture industry ; Mobilya üretimi = Furniture production ; Tedarik zinciri yönetimi = Supply chain management
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
126 s.
Mobilya insanoğlunun iç içe yaşadığı ve yaşamının her aşamasında kullandığı temel tüketim malları arasında yer almaktadır. Mobilyanın insanlar için; ekonomik, kullanışlı, ulaşılabilir ve sağlıklı olması önemli kriterlerdir. Tedarik zinciri yönetimi mobilya sektöründe henüz bilinçli ve ölçülebilir bir uygulama bulmamakla birlikte, önemi yeni kavranmaktadır. Mobilya sektörünün tek tip hammadde ve yarımamül kullanmaması karmaşık bir tedarik zincirine sahip olmasına neden olmaktadır. Mobilya sektöründeki tedarik zinciri yönetimi yaklaşımının hangi aşamada olduğunu ve neler yapılabileceğini araştırmayı amaçlamaktadır.Mobilya sektöründe tedarik zinciri yönetimi; tasarım ve Ar-Ge süreci, tedarik süreci, yatırım ve üretim süreci, dağıtım süreci, pazarlama ve satış süreci ve müşteri hizmetleri süreci olmak üzere tüm aşamaları incelenmiştir. Mobilya sektörü ile ilgili birçok çalışma yapılmasına rağmen, tedarik zinciri yönetiminin mobilya sektöründeki etkilerini değerlendiren çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu doğrultuda teorik bir çerçevenin oluşturulması ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların, tedarik zinciri yönetiminde hangi aşamada olduklarını ölçmeye yönelik bir anket çalışması uygulanmıştır. Anket sonuçları, SPSS (Statistik Package for Social Sciences-Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) programıyla değerlendirilerek, bulgular hakkında yorumlar yapılmıştır.Anahtar Kelimeler: Mobilya Sektörü, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik Yönetimi
Furniture is one of the basic consumption goods in man lives inseparably with and uses in every phase of his life. In furniture, economically, functionality, reach ability and soundness are important criteria for man. Although not yet finding a conscious and measurable application area in furniture sector, the significance of supply chain management is newly recognized. Since the furniture sector doesn?t use a standard raw material and intermediate product, it has a complicated supply chain. This study aims at investigating the phase where supply chain management approach positions in furniture sector and what to be done in the future.All phases of supply chain management in furniture sector, including design and Research & Development (R&D) process, supply process, investment and production process, delivery process, marketing and sale process, and customer services process, are scrutinized. In spite of many studies about furniture sector, those considering the effects of supply chain management in furniture sector are rarely exist. Parallel to this fact, a theoretical context was set up and a questionnaire measuring the stage where the firms which are active in furniture sector in supply chain management was applied. After evaluating the findings of the questionnaire in SPSS (Statistik Package for Social Sciences) program, some crucial conclusions were reached.Key Words: Furniture Sector, Supply Chain Management, Logistical Management