Tez No İndirme Tez Künye Durumu
347282
A Brechtian analysis of Caryl Churchill's Mad Forest and Edward Bond's Red, Black and Ignorant / Caryl Churchill'in Mad Forest ve Edward Bond'un Red, Black and Ignorant isimli oyunlarının Brechtyen açıdan incelenmesi
Yazar:AYŞE YÖNKUL
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HÜLYA YILDIZ BAĞÇE
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Konu:İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:Brecht, Bertolt = Brecht, Bertolt ; Churchill, Caryl = Churchill, Caryl ; Edebi eserler = Literary works ; Edebi inceleme = Literary analysis ; Edebi metinler = Literary texts ; Edebiyat = Literature ; İngiliz edebiyatı = English literature
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
103 s.
Bu tez Caryl Churchill ve Edward Bond adlı oyun yazarlarının Mad Forest ve Red, Black and Ignorant adlı oyunlarında, Brecht ile aynı sosyal değişim niyetleriyle Brecht'in Yabancılaştırma Etkisi metotlarını, oyunlarında kullanma girişimlerini incelemektedir. Objektif kritik düşünce ve pozitif değişim düşüncelerinin tohumlarını zihinlere yerleştirebilmek için, her iki oyun yazarı da oyunlarında, Brecht'in Yabancılaştırma Etkisi tekniği olan karakter dizaynı, açık uçluluk, epizodik yapılanma ve görsel-işitsel öğelerden faydalanmaktadır. Bu teknikler yazarlara tanıdık durum, hareket ve tutumları, alışılmadık gibi göstermeleri konusunda yardımcı olup, izleyici ve okuyucuya bu durumları kritik bir gözle değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Ayrıca, bu tez Brechtyen dramaturji ve Churchill'in Mad Forest adlı oyunu ile karşılaştırıldığında Bond'un Red, Black and Ignorant adlı oyununun Brechtyen olmayan karakter dizaynı içerdiğini ve Brechtyen görsel-işitsel öğelerin de yetersiz olduğunu öne sürmektedir.Anahtar Kelimeler: Brechtyen Yabancılaştırma Etkisi, epizodik yapılanma, açık-uçluluk, Brechtyen görsel-işitsel öğeler, Brechtyen karakterizasyon
This thesis is primarily concerned with Caryl Churchill and Edward Bond?s attempts to implement Brechtian methods of Verfremdungseffekt with the same artistic intent of social change in their plays, Mad Forest and Red, Black and Ignorant. In order to provoke critical and objective thinking, and action for positive change, both of the playwrights make use of Brechtian Verfremdungseffekt techniques of characterization, open-endedness, episodic structure, and audio-visual aids. These techniques let the playwrights present familiar situations, actions and attitudes as if they were unfamiliar so that they could be alienated and evaluated with a critical eye by the audience and the reader. In addition to studying the Brechtian elements in these two plays, this thesis argues that there is a point which drifts Bond?s Red, Black and Ignorant from Brechtian dramaturgy and Churchill?s Mad Forest; the point is that Red, Black and Ignorant includes non-Brechtian character design aspects and lack of Brechtian audio-visual aids.Keywords: Brechtian Verfremdungseffekt, episodic structure, open-endedness, Brechtian audio-visual aids, Brechtian characterization