Tez No İndirme Tez Künye Durumu
199366
The effects of real data based and calculator supported statistics activities on 7th grade students' statistics performance and attitude toward statistics / Gerçek veriye dayalı ve hesap makinesi ile desteklenen istatistik etkinliklerinin, yedinci sınıf öğrencilerinin istatistik performansına ve istatistiğe yönelik tutumuna etkileri
Yazar:SEVGÜL YILMAZ
Danışman: Y.DOÇ. ERDİNÇ ÇAKIROĞLU
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Matematik = Mathematics ; İstatistik = Statistics
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
1996
124 s.
ÖZGERÇEK VER YE DAYALI VE HESAP MAK NES LE DESTEKLENENSTAT ST K ETK NL KLER N N, YED NC SINIF ÖĞRENC LER N NSTAT ST K PERFORMANSINA VE STAT ST ĞE YÖNEL K TUTUMUNAETK LERYILMAZ, SevgülYüksek Lisans, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi BölümüTez Yöneticisi: Yard. Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLUAralık 2006, 109 sayfaBu çalışmanın amacı, gerçek veriye dayalı ve hesap makinesi ile desteklenenistatistik etkinliklerinin, yedinci sınıf öğrencilerinin istatistik performansı veistatistiğe yönelik tutumları üzerindeki etkisini, öğrencilerin öğretimden öncekiistatistik performansları ve önceki matematik notları kontrol edilerek incelemektir.Araştırma problemini incelemek için yarı deneysel bir yöntem kullanılmıştır.Çalışma 84 yedinci sınıf öğrencisi ile uygulanmıştır. Çalışmada üç grup vardı.Gruplardan ikisi deneysel, diğeri kontrol grubu olarak ayrılmıştır. Birinci grupgeleneksel yöntem (GY) ile öğretim aldı, ikinci grup gerçek veriye dayalı ve hesapmakinesi destekli istatistik etkinlikleri (GBDHMD E) ile öğretim almıştır ve üçüncügrup gerçek veriye dayalı istatistik etkinlikleri (GBD E) ile öğretim almıştır. Deneksayıları sırayla 28, 27 and 29'dur.Bu araştırmada veri üç farklı ölçme aracı kullanılarak derlenmiştir: 1. statistikPerformans Testi 1 ( PT1); 2. statistik Performans Testi 2 ( PT2); 3. statistik TutumviÖlçeği ( TÖ). PT1 öntest olarak kullanılmıştır. PT2 ise sontest olarakuygulanmıştır. PT1 ve PT2 testleri öğrencilerin çalışmadan önceki ve sonrakiistatistik performanslarını belirlemek amaçlı kullanılmıştır. TÖ öğrencilerinistatistiğe karşı tutumlarını belirlemek amaçlı uygulanmıştır.Bu araştırmanın verilerini analiz etmek için varyans ve kovaryans analizikullanılmıştır. Sonuçlar, gruplar arasında istatistik performansı açısından anlamlı birfarkın olmadığını göstermektedir. Yine, gruplar arasında istatistik tutumu açısındanda anlamlı bir fark yoktur. statistik Tutum Ölçeğinin maddelerinin ortalama puanlarıhesaplanmıştır ve sonuçlar, öğrencilerin statistik Tutum Altölçeği 1 ( statistikÖğrenmede Güven) ifadelerine karşı pozitif tutumları olduğunu ve statistik TutumAltölçeği 2 ( statistikten Zevk Alma) ifadelerine karşı tarafsız oldukları ortayaçıkarmıştır. Aynı zamanda öğrenciler öğretim yöntemleri ile ilgili görüşleri yazdılarve izlenimleri frekans tablosu yapılarak analiz edildi. Çoğu GY öğrencisi örneklerindaha ilgi çekici olabileceğini öyleki çalışma kağıtlarının gerçek veriye dayalıörnekler içerebileceğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte bazı öğrenciler gelenekselyöntemin iyi bir yöntem olduğu ve konunun iyi anlaşıldığını ifade etmişlerdir.GBD E öğrencilerinin çoğu öğretim yöntemlerinin eğlenceli olduğunubelirtmişlerdir. GBDHMD E öğrencilerinin çoğunluğu ise hesap makinelerinindersleri eğlenceli hale getirdiğini ve çalışmayı kolaylaştırdığını ifade etmişlerdir.Anahtar Kelimeler: statistik Eğitimi, Hesap Makinesine Dayalı Öğretim, GerçekVeriye Dayalı Öğretim, Matematik Öğretimivii
ABSRACTTHE EFFECTS OF REAL DATA BASED AND CALCULATOR SUPPORTEDSTATISTICS ACTIVITIES ON 7TH GRADE STUDENTS? STATISTICSPERFORMANCE AND ATTITUDE TOWARD STATISTICSYILMAZ, SevgülM.S., Department of Secondary Science and Mathematics EducationSupervisor: Assist. Prof. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLUDecember 2006, 109 pagesThe purpose of the study was to investigate the effects of real data based andcalculator supported statistics activities on 7th grade students? statistics performanceand attitudes towards statistics when the statistics performance of the students priorto the instruction and the previous mathematics grades were controlled. A quasi-experimental design was used to investigate the research problem. The research wasconducted by 84 seventh grade students. There were three groups in the study. Twoof them were experimental groups and one of them was control group. The firstgroup received instruction by the traditional method (TM), the second group receivedinstruction by real data based and calculator supported statistical activities(RDBCSSA), and the third group was instructed by real data based statisticalactivities (RDBSA), the number of the subjects was 28, 27 and 29 respectively.Data were collected through three different measuring instruments: 1.StatisticalPerformance Test 1 (SPT1); 2.Statistical Performance Test 2 (SPT2); 3.StatisticsAttitude Scale (SAS). The SPT1 was used as a pre-test. The SPT2 was administeredas a post-test. SPT1 and SPT2 were used to determine the statistics performance ofivthe students before and after the instruction. SAS was used to determine the attitudesof the students toward statistics.The data of this study were analyzed by analysis of variance (ANOVA) and analysisof covariance (ANCOVA). The results revealed that there was no significant meandifference among the groups with respect to statistics performance. Also there wasno significant mean difference among the groups with respect to attitudes towardsstatistics. The mean scores of the Statistics Attitude Scale items were calculated andthe results revealed that the students had positive attitudes to the statements inStatistics Attitude Subscale 1 (Confidence in Learning Statistics) and they wereneutral to the statements of the Statistics Attitude Subscale 2. Also the students wrotetheir opinions about the teaching methods and their impressions were analyzed bymaking a frequency table. Most of the TM students mentioned that the examplesshould be more attractive such that the activity sheets could contain real data basedexamples. However some of the students mentioned that traditional method wasgood and the subject was understood very well. Most of the RDBSA studentsmentioned that the teaching method was enjoyable. Most of the RDBCSSA studentsexpressed that the calculators made the lessons enjoyable and the study easy.KeyWords: Statistics Education, Calculator Based Instruction, Real Data BasedInstruction, Mathematics Educationv