Tez No İndirme Tez Künye Durumu
140901 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
2002 Dünya Futbol Şampiyonası`nın Türk-Japon ilişkilerinde yarattığı imaj değişikliği /
Yazar:KUMİKO TSUCHİDA
Danışman: DOÇ.DR. GÜL ÇETİNOR BATUŞ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı
Konu:Gazetecilik = Journalism ; Spor = Sports
Dizin:Futbol = Football ; Kitle iletişim araçları = Mass media ; Türk-Japon ilişkileri = Turkish-Japanese relations ; İmaj = Image
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
98 s.
ÖZET Bu çalışma, Japon halkının kafasındaki Türk imajındaki varsayılan değişikliği inceler, ve Türkiye'deki Japon imajı ile Japonya' daki Türk imajını karşılaştırır. Bu çalışmanın veri toplama aşamasında üç bilgi kaynağı kullanılmıştır; yetişkinlere verilen anketler, ilkokul çocuklarıyla yapılan mülakatlar, ve doküman analizi. Verileri analiz etmek için, önce anket sonuçlarmdaki sıklık belirlenmiş, daha sonra yüzdeler, ortalamalar ve standart sapmalar hesaplanmış ve sonuçlar rakamlara dönüştürülmüştür. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Türk medyası Japonya hakkında, Japon medyasının Türkiye hakkında yaptığından çok daha fazla haber yapmaktadır. Ancak, Türkiye'deki yaygın inanışın tersine, Japon medyası hiçbir zaman Türkiye ile pek fazla ilgili olmamıştır. Buna ek olarak, 2002 Dünya Kupası esnasında ve sonrasında Türkiye'nin Japonya' daki imajı hakkında Türk medyasında yer alan haberlerin çoğu yanlıştır. Her ne kadar Japon halkını ve kültürünü iyi tanımasalarda, Türklerdeki Japon imajı daima olumlu olmuştur. Öte yandan, Japon medyası da yıllardır Türk imajını hatalı yansıtma eğilimi göstermiştir; kökten dinci bir tslami ülke. Ancak, 2002 Dünya Kupası ve Türk takımının başarılarının yaygın bir şekilde medyada yeralmasıyla, bu imaj değişmiştir. Özetle, medya mensuplarının en önemli rolü, diğer kültürlerden halkların imajım doğru yansıtmak olmalıdır. Aksi takdirde, birbirinden uzakta yaşayan dünya halkları arasında olumsuz önyargılara yolaçarak dünya barışına zarar verebilirler.
ABSTRACT This study examines the change in the image of Turks in the minds of Japanese people and compares and contrasts the Japanese image in Turkey and Turkish image in Japan. Three sources of information were used in the data collection phase of the study; questionnaires with adults, interviews with primary school children, and document analysis. To analyze the data, first frequencies of questionnaires' results were determined, then their percentages, means and standard deviations were calculated, and the results were transformed to figures. According to the results of this study, Turkish media makes news about Japanese economy much more frequently than does the Japanese media about Turkey. However, contrary to common belief in Turkey, Japanese media has never been too much interested in Turkey. In addition, most news items in Turkish media about the image of Turkey in Japan during and after World Cup 2002 were wrong. The Japanese image in Turkey has always been a positive one although they do not know the Japanese people and culture deeply. On the other hand, Japanese media, for years, had the tendency to reflect the Turkish image in a distorted way; as a fundamentally Islamic country. However, after wide coverage of World Cup 2002 and the achievements of Turkish team, this image has changed. To sum up, the most important role of media people must be to reflect the image of people from other cultures correctly. Otherwise, they may harm the world peace by causing negative stereotypes between people of the world living far away from each other.