Tez No İndirme Tez Künye Durumu
262146
Türkiye'de 1980 sonrası kadın hareketi ve feminist yayıncılığın oluşum süreci: Pazartesi dergisi deneyimi / After 1980 the formation process of the women movement and the feminist publishing in Turkey: The experience of Pazartesi Magazine
Yazar:SERAP GÜZELCAN ŞENOL
Danışman: YRD. DOÇ. SIDIKA YILMAZ
Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Genel Gazetecilik Bilim Dalı
Konu:Gazetecilik = Journalism
Dizin:Dergiler = Magazines ; Feminist yayıncılık = Feminist publishing ; Feminizm = Feminism ; Kadın dergileri = Woman magazines ; Kadın hareketleri = Women movements ; Pazartesi dergisi = Pazartesi magazine
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
243 s.
?Türkiye'de 1980 Sonrası Kadın Hareketi ve Feminist Yayıncılığın Oluşum Süreci: Pazartesi Dergisi Deneyimi? başlığını taşıyan bu çalışma, kadın hareketi ile feminist yayıncılık arasındaki karşılıklı ilişki üzerine odaklanmaktadır. Türkiye'de 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından gelişen kadın hareketinin içinden çıkan feminist yayıncılık deneyimlerinin incelenmesine dayanan bu çalışma, bu deneyimler içerisinde özel bir yere sahip olan Pazartesi dergisinin, kadın hareketinin gündemini içeriğine hangi başlıklar aracılığıyla yansıttığının ve nasıl bir kadın kimliği oluşturmaya çalıştığının anlaşılmasına yöneliktirÇalışmanın ilk bölümünde öncelikle kadın hareketinin Avrupa ve ABD'deki ardından da Türkiye'deki tarihsel gelişimine yer verilmiştir. İkinci bölümde Türkiye'deki kadın dergiciliğinin gelişimi ele alınmış ve ardından 1980 sonrası kadın hareketinin içinden çıkan önemli feminist dergiler, feminist medya eleştirisi ve alternatif medya kavramı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise Pazartesi dergisinin kadın haberciliği, cinsellik, kadın bedeni ve güzellik kavramı ile kadınlar arası farklılık konularına yaklaşımı, içerik analizi yöntemi ile ortaya konmuştur.Anahtar kelimeler: Kadın hareketi, feminizm, feminist yayıncılık, kadın dergiciliği
This study with the title ?After 1980 The Formation Process of The Women Movement and The Feminist Publishing in Turkey: The Experience of Pazartesi Magazine? focuses the mutual relevance between the women movement and the feminist publishing. This study, based of the experiences of feminist publishing which is contained by extending the women movement following the coup d'état September 12 1980 is intended for the understanding of through which titles are the content of women movement?s agenda reflected and what sort of a woman identity is being tried to generate by the Pazartesi Magazine having a particular position among these experiences.In the first part of the study, historical evolution of the women movement, initially in The United States and Europe, and afterwards in Turkey is ranked. In the second part, the evolution of the women journalism is examined and next, the considerable feminist magazines within the women movement after 1980, the feminist media review, and in the context of the alternative media concept is evaluated. And in the last part of the study, the approach of the Monday Magazine about the women journalism, sexuality, women body, beauty terms and issues of the difference among the women is introduced with the method of content analysis.Keywords: The women movement, feminism, the feminist publishing, women journalism