Tez No İndirme Tez Künye Durumu
596462
Turkey - Iran relations during Ahmadinejad era (2005-2013) effective factors on convergence "a persian perspective" / Ahmedinejad Dönemi̇nde Türki̇ye – İran i̇lişkileri (2005-2013)yakınlaşmaya götüren etkili faktörler "İran perspekti̇fi̇"
Yazar:HOSSEIN ARİAN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ SERHUN AL
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı / Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı
Konu:Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:Ahmedinejad, Mahmud = Ahmedinejad, Mahmud ; Türk-İran ilişkileri = Turkish-Iran relations ; Uluslararası ilişkiler = International relations ; Uluslararası politika = International policy ; İran = Iran
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
94 s.
Son yıllarda ve özellikle Ahmedinecad (2005-2013) döneminde Türkiye-İran ilişkilerinde önemli gelişmeler kaydedildi. Her iki ülkenin birbirine karşı sergilediği tutumlardaki bu değişim nasıl açıklanabilir? Bu tez, Ahmedinecad döneminde Türkiye-İran ilişkilerindeki genişleme nedenlerini analiz etmekte ve Türkiye ile İran arasındaki etkileşimleri ve Ahmedinecad başkanlığı sırasında politik ilişkilere etki eden faktörleri araştırmaktadır. Bu tezde, Suriye ve Irak'taki kriz dahil önemli jeopolitik faktörler, bölgesel ve bölgelerarası etkileşim ve anlaşmazlık, ekonomik etkileşim ile dini meseleler ve bunların ülkeler arasındaki ilişkilerdeki rolü tartışılmaktadır. Genel olarak bu tez, Türkiye ile İran arasındaki yakınlaşma konusuna değinmenin gerekliliğini ve her iki ülkenin çıkarlarını açıklama yollarını incelemektedir. Ekonomik ve kültürel ilişkilerin yakınlaşma üzerindeki etkisi, bu faktörleri inceleyerek ikili ilişkileri etkileyen olumlu ve olumsuz noktaları açıklamaktadır. Ekonominin diplomasiye ve uluslararası ilişkilere yaklaşımı ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve rekabet geçmişinin incelenmesi, Türkiye ve İran atasındaki yakınlaşmaya ulaşmak için en iyi ve en etkili stratejinin ekonomik çözüm olduğunu savunmaktadır.
In recent years and especially during the presidency of Ahmadinejad (2005-2013) significant developments have been established in Turkish-Iranian relations. How can such a change in the attitude of both countries toward each other be explained? This thesis analyzes the reason for the expansion of Turkish-Iranian relations during the Ahmadinejad era and investigates the interactions between Turkey and Iran, and the factors affecting their political relations during the presidency of Ahmadinejad. Within this thesis; important geopolitical factors, including the crisis in Syria and Iraq, interaction and conflict between regional and trans-regional influences, economic interaction and religious issues and their role in relations between the two countries are being examined. Generally, this thesis examines with recognizing the necessity of addressing the issue of convergence between Turkey and Iran and ways of explaining the interests of both countries. The impact of economic and cultural relations on convergence explains positive and negative points affecting bilateral relations by examining these factors. The thesis through the lens of economics to diplomacy and international relations and examination of the history of bilateral relations and competition between the two countries argues that the best and most effective strategy to achieve convergence between Turkey and Iran has been an economic solution.