Tez No İndirme Tez Künye Durumu
413634
Ebeveyn kaybı yaşayan ergenlerin benlik saygılarının incelenmesi (Güroymak Sevgi Evi örneği) / Parental loss through adolescents ' self-esteem examination of (The House of Love Güroymak, for example)
Yazar:ERCAN ERİNÇ
Danışman: DOÇ. DR. EYLEM KILIÇ
Yer Bilgisi: Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Psikoloji = Psychology
Dizin:Benlik kavramı = Self concept ; Benlik saygısı = Self esteem ; Depresif duygulanım = Depressive mood ; Ebeveyn kaybı = Parental loss ; Ergenler = Adolescents ; Eğitim psikolojisi = Education psychology ; Yas = Mourning ; Ölüm = Death
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
106 s.
Bu araştırma,Güroymak sevgi evinde ebeveyn kaybı yaşayan ergenlerin benlik saygısını incelemek yapılmıştır. araştırmanın örneklemini Güroymak sevgi evinde ki 12-18 yaş grubunda ki normal gelişim gösteren ilk öğretim ve lise öğrencilerinden 122 si kadın 140 erkek olmak üzere toplam 262 ergen oluşturmuştur. elde edilen veriler doğrultusunda yapılan çalışmada araştırmaya katılan ergenlerin benlik saygıları ile; cinsiyet eğitim durumu, ebeveyn kaybı ie benlik saygısı arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Anne baba kaybı, Yas, Ergenlik, Benlik Saygısı, Depresif Duygulanım
The loss of a parent living in the house of love Guroymak this research,adolescents ' self-esteem to examine are reviewed. the sample of the study in the age group 12-18 Guroymak in the house of love 122 140 men women elementary and high school students with normal development consisted of a total of 262 adolescents from si. according to the data obtained, the study surveyed adolescents ' self-esteem, gender, educational status, parental loss, ie self-esteem there were significant differences between. Key Words: Loss of Parents, Age, Puberty, Self-Esteem, Depressive Mood