Tez No İndirme Tez Künye Durumu
156706 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Alt ekstremite vasküler cerrahisinde epidural anestezide ropivakain ve bupivakain'in karşılaştırılması /
Yazar:İBRAHİM DİKMEN
Danışman: DOÇ.DR. EMRE ÇAMÇI
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Konu:Anestezi ve Reanimasyon = Anesthesiology and Reanimation
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2004
63 s.
7.ÖZET Alt ekstremite vasküler cerrahi operasyonlarında ropivakain'in farklı konsantrasyonlan ile bupivakain'in lomber epidural anestezi uygulamalarındaki etkinliği ve güvenirliği karşılaştınlmıştır Lomber epidural anestezi uygulanacak hastalara L2-3 veya L3-4 aralıklarından epidural katater yerleştirilerek her üç gruba %2 lidokain 3ml test dozu ardından GRUP I'e 50 mic.gr fentanil ve 14-18 mi %0.5 ropivakain; GRUP Il'ye 50 mic.gr fentanil ve %0.75 ropivakain ve GRUP IH'e %0.5 bupivakain verilmiştir.Kalp hızı, sistolik ve diyastolik arter basıncı, analjezi düzeyi, motor blok, sedasyon derinliği, operasyon boyunca periyodik olarak takip edilmiş. Ve istatistiksel anlamlı bir fark bulunamazken efedrin gereksinimi%0.75 lik ropivakain grubunda anlamlı fark göstermiş ve bupivakain grubunda ise bir hastada derin hipotansiyonla beraber bu hasta grubunda diastolik basınçların başlangıca uzun süreli daha düşük seyrettiği gözlemlenmiştir Sonuç olarak; alt ekstremite vasküler cerrahi operasyonu olacak olan kardiyak açıdan preoperatif patolojileri mevcut hastalarda ropivakain'in düşük konsantrayonlanmn yüksek konsantarasyonuna ve bupivakain' e göre daha güvenilir olduğu kanısına varılmıştır. 59