Tez No İndirme Tez Künye Durumu
127012 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
3 Ağustos 1993, 22 Kasım 1995 ve 22 Ocak 1997 depremlerinin kaynak parametrelerinin çözümleri / Source parameters solutions of the 03.08.1993, 22.11.1995 and 22.01.1997 earthquakes
Yazar:CANAN ÇALIŞKAN
Danışman: PROF.DR. TUNCAY TAYMAZ
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Jeofizik Mühendisliği = Geophysics Engineering
Dizin:Deprem 22 Kasım 1995 = Earthquake 22 November 1995 ; Deprem 3 Ağustos 1993 = Earthquake 3 August 1993 ; Kaynak parametreleri = Welding parameters ; Kızıldeniz = Red Sea ; Ölü deniz = Dead sea
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
139 s.
3 AĞUSTOS 1993, 22 KASIM 1995 ve 22 OCAK 1997 DEPREMLERİNİN KAYNAK PARAMETRELERİNİN ÇÖZÜMLERİ ÖZET Bu yüksek lisans tezinde Ölü Deniz fay zonu üzerinde meydana gelen üç depremin (03.08.1993; tö= 12:43:04.80; Mw= 6.1-22.11.1995; to= 04:15:11.60; Mw= 7.2- 22.01.1997; to= 17:57:22.10; Mw= 5.7) fay düzlemi mekanizması parametreleri incelenmiştir. Ölü Deniz fay zonu üzerindeki çarpışma kayma tipi hareketin bir sonucu olarak güneydeki Arabistan levhasının kuzeye doğru Afrika levhasından uzaklaşması göze çarpmaktadır. Kızıldeniz ve Süveyş Körfezi 'nde ise açılma söz konusudur. Ölü Deniz fay zonunun güney ucu Akaba Körfezine uzanmaktadır. Fay düzlemi çözümünde deprem episantırında 30°-90° arasındaki LP kayıtların P ve SH sismogramlan ile McCaffrey ve Abers (1988)'in Nâbelek (1984)'den uyarladıkları algoritmalar (SYN4, MT5) kullanılmıştır. Ayrıca BB kayıtların P sismogramları da çözümü desteklemek amacıyla kullanılmıştır. Bu fay düzlemi çözümünde dalga şekli modellemesi yapılmış yanı gözlemsel veriler ile sentetik veriler arasındaki uyum karşılaştırılmıştır. 3 Ağustos 1993 depremi için yapılan en uygun modellemeden sonra depremin odak mekanizması parametreleri doğrultu açısı 166 -5°/+10°, dalım açısı 30 ±5°, kayma açısı -99 ±10°, odak derinliği 8 ±1 km, sismik moment 1.694xl018 Nm olarak bulunmuştur. Yapılan ters çözüm işlemi sonucunda bu depremin normal faylanma gösterdiği tespit edilmiştir. 22 Kasım 1995 depremini diğerlerinden ayıran özelliği büyüklüğünün fazla olması ve çift kırılmaya sahip olmasıdır. Modelleme sonucunda bulunan odak mekanizması parametreleri 1. kaynak için doğrultu açısı 205 ±10°, dalım açısı 49 ±10°, kayma açısı 18 ±5°, odak derinliği 7 ±1 km, sismik moment 4.233xl019 Nm ve 2. kaynak için doğrultu açısı 111°, dalım açısı 60°, kayma açısı 161°, odak derinliği 7 km ve sismik momenti 3.65xl019 Nm'dir. Yapılan ters çözüm işlemi sonucunda depremin normal faylanma bileşenine sahip sol yönlü doğrultu atımlı faylanma gösterdiği tespit edilmiştir. 22 Ocak 1997 depremi için yapılan en uygun modellemede bulunan odak mekanizması parametreleri doğrultu açısı 217 ±10°, daimi açısı 19 ±10°, kayma açısı -16 -10°/+5°, odak derinliği 4 ±1 km, sismik moment 8.879xl017 Nm olarak bulunmuştur. Modelleme sonucunda bu depremin doğrultu atım bileşeni içeren normal faylanma gösterdiği tespit edilmiştir. TC YUKSEKÖCKririM KURDU xi DOKÜMANTASYON HEBKE8İ
SOURCE PARAMETERS SOLUTIONS OF THE 03.08.1993, 22.11.1995 AND 22.01.1997 EARTHQUAKES SUMMARY In this thesis, the parameters of the fault plane related with three earthquakes ( August 3, 1993; to= 12:43:04.80; Mw= 6.1 - November 22, 1995, to= 04:15:11.60; Mw= 7.2; January 22, 1997; to= 17:57:22.10; Mw= 5.7) occur on the Dead Sea fault zone mechanism are examined. The result of strike-slip motion occur on the Dead Sea fault zone, the Arabian plate in the south move away to the north from the African plate. For this reason, the opening occur on the Red Sea and Gulf of Suez. In addition the south part of the Dead Sea fault zone extend to the Gulf of Aqaba. The algorithms (SYN4, MT5) of McCaffrey and Abers (1998) which they adapted from Nâbelek (1988) and also the P and SH seismograms related with LP records between 30° and 90° on the earthquakes epicentre are used in the solution of the fault plane. The P seismograms of the BB records are used to support the solution. In this fault plane solution, the wave modeling is performed, the harmony is compared between the observation data and synthetic data. After the suitable modeling of the earthquake occur on August 3, 1993, the parameters of the focal mechanism, strike angle 166 -5°/+10°, dip angle 30 ±5°, the rake angle -99±10°, the focal depth 8±1 km, seismic moment 1.694xl018 Nm are found. After the result of the inversion, the earthquake shows normal faulting. The earthquake occur on November 22, 1995 is different from the others since having more magnitude than the others and also having double broken. After suitable modeling of the earthquake the parameters of the first source the strike angle 205±10°, the dip angle 49±10°, the rake angle 18±5°, the focal depth 7±lkm, the seismic moment 4.233x1 019 Nm and for the second source the strike angle 111°, the dip angle 60°, the rake angle 161°, the focal depth 7 km and the seismic moment 3.65xl019 Nm are obtained. After the result of inversion of the earthquake shows left-lateral strike-slip faulting with a significant normal faulting. After the suitable modeling of the earthquake occur on January 22, 1997, the parameters of the focal mechanism, the strike angle 217±10°, the dip angle 19±10°, the rake angle -16 -10°/+5°, the focal depth 4±1 km, the seismic moment 8.879xl017 Nm are found. At the end of the modeling, this earthquake shows normal faulting with a significant strike-slip component. xn