Tez No İndirme Tez Künye Durumu
407450
1980'lerden günümüze yerel yönetimlere yönelik reform çalışmalarının yerel özerklik bakımından değerlendirilmesi / Evaluati̇on of reform movements i̇n local goverment from 1980s to present i̇n regards to local self-goverment
Yazar:HATİCE KÜBRA ALTUNSOY
Danışman: ÖĞR. GÖR. BİLGİ KÜÇÜKCAN
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Konu:Kamu Yönetimi = Public Administration
Dizin:Belediyeler = Municipalities ; Küreselleşme = Globalization ; Yenilik = Innovation ; Yerel yönetimler = Local administrations ; Özerklik = Autonomy ; İdari özerklik = Administrative autonomy
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
92 s.
Dünyada son zamanlarda küreselleşme ile birlikte hız kazanan değişim ve dönüşüm süreci, Türk kamu yönetimini de etkisi altına almıştır. Türk kamu yönetiminde yaşanan örgütsel ve işlevsel sorunlara çözüm arayışları neticesinde, yönetimde yeniden yapılanma konusu, özellikle 1980'li yıllar sonrası Türkiye'nin gündemini işgal etmeye başlamıştır. 1980'lerde liberal söylemlerle gündemde olan yeniden yapılanma bir ihtiyaç iken, 2000'li yıllarda özellikle yerel yönetimlere yönelik reform çalışmalarıyla hızlanmış olan bu süreç, zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmada, küreselleşmenin yoğun olarak yaşanmaya başladığı 1980'li yıllar sonrası yerel yönetimler alanında yapılmış reform çalışmaları incelenmiş, yerel özerkliğe katkıları araştırılmıştır. Bu kapsamda küreselleşmenin beraberinde getirdiği yerelleşme kavramı üzerinde durularak, aralarındaki etkileşime de değinilmiştir. 1980 sonrası yerel yönetimler alanında yapılmış olan reform çalışmaları kapsamında, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunları incelenmiştir. Çalışma sonunda, Türk kamu yönetimi içerisinde yer alan yerel yönetimlerin yeterli ölçüde idari anlamda özerk bir yapıya sahip olmadıkları sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Yerelleşme, Yerel Özerklik, İdari Reform.
The process of change and transformation around the world that gained speed with the effect of globalization has influenced Turkish public administration too. In search of solutions for organizational and functional problems, the subject of reorganization in administration has started to occupy Turkey's agenda especially after 1980s. While reorganization, raised by liberal discourse, was only a need in 1980s; especially around 2000, this process-sped up with reform movements for local administrations-has become an imperative. In this study, as it is the time when globalization started to influence the world heavily, the reform movements in local administrations after 1980s and their contributions to local autonomy have been investigated. In this context, the concept of indigenization, which is brought about by globalization, is emphasized while their relationship is also being addressed. As a part of the reform movements after 1980, Public Administration Principal Law, Provincial Special Administration Law, Municipality Law, and Metropolitan Municipality Laws are examined. As a result of the study, it is concluded that local administrations under Turkish public administration do not have enough administrative autonomy. Key words: Globalization, Localization, Local Self-Government, Administrative Reform.