Tez No İndirme Tez Künye Durumu
140875 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Adliye Nezareti`nin kuruluşu ve faaliyetleri (1876-1914) / Establishment and activityies of Adliye Nezareti (1876-1914)
Yazar:FATMAGÜL DEMİREL
Danışman: PROF.DR. ALİ İHSAN GENCER
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Hukuk = Law ; Tarih = History
Dizin:Adliye Nezareti = The Ministry Of Justice ; Adliye teşkilatı = Judicial organization ; Osmanlı Dönemi = Ottoman Period
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2003
264 s.
oz Bu çalışmada Adliye Nezareti'nin Kuruluşu ve Faaliyetleri (1876-1914) belirlenen dönem içerisinde ele alınmıştır. Osmanlı adliye teşkilatında Tanzimat'tan sonra başlayan değişim sürecinde batı hukukunun devreye girmesi ile yeni kanunlar hazırlanmıştır. Bu süreç içerisinde şer'iyye mahkemelerinin yanında nizamiye mahkemelerinin de kurulması, Adliye Nezareti'nin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Tanzimat'tan sonra başlayan bu sürecin tamamlanması ise, 1879 tarihinde yapılan adli ıslahat ile olmuştur. Yapılan düzenlemelerle adliye teşkilatı yeniden yapılanma sürecine girmiştir. 1879 tarihinde Adliye Nezareti'nin ilk teşkilat nizamnamesi hazırlanarak nezaretin idari birimleri ve yapısı ortaya çıkmıştır. Aynı tarihte hazırlanan Mahkemeler Teşkilatı Kanunu ile Adliye Nezareti'ne bağlı mahkemeler olarak bilenen nizamiye mahkemelerinde köklü değişiklikler yapılmıştır. Mahkemelerin yetki ve görevleri açıkça ortaya konulmuş, ilk defa mahkemelere doğrudan dilekçe verme usulü getirilmiştir. Ayrıca nizamiye mahkemeleri için muhakeme usul kanunları hazırlanarak mahkemeler teşkilatı bir düzene oturtulmuştur. Yine bu dönemde mahkeme harçları düzenlenmiş, icra daireleri açılmış, savcılık ve noterlik gibi kurumlar adliye teşkilatında yerini almıştır. Bununla birlikte Adliye Nezareti bünyesinde çalışan memurların tayinleri, sicilleri, izin durumları ve emeklilik haklan ile ilgili önemli düzenlemeler de yapılmıştır. Tüm bu düzenlemeler Adliye Nezareti çatısı altında gerçekleşmiştir. Çalışmada, Adliye Nezareti'nin idari yapısı, çalışanları, mahkemeleri, adli teşkilatta ortaya çıkan savcılık, noterlik gibi yeni kurumlar ele alınarak son dönem Osmanlı adliye teşkilatı belirlenen dönem içerisinde Adliye Nezareti temelinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. ııı
ABSTRACT In this study global knowledge about establishment and activityies of Adliye Nezareti are handled between the period of 1876-1914 years. New laws had been prapared by the helps of western laws in ottoman court organization in changing process beginning after Tanzimat. By establishing both nizamiye courts and şerriye courts in that process had allowed Adliye Nezareti to be established. However completion of that process beginning after Tanzimat realized by means of judicial reform in 1879. and justice organization reached a renewing process by arrangement made.The managerial units and structure of nezaret came out by preparing the first regulations of Adliye Nezareti in 1879. Radical changes had been obtained in Nizamiye courts known as courts related to Adliye Nezareti by courts organization law prepared at the same date. Authorities and duties of courts had been put forward clearly and for the first time the precedure of making a petition be courts directly had been brought. Furthermare a systematic base had been supplied for courts organization by preparing judgement procedure laws for Nizamiye Courts. At the same period the faces of court had been arranged, bailiff departments opened and same asseciations took a part injustice organization such as attorney generalship and notary public. In addition, new important arrangements had been realized for appointments judicial records, permission conditions and rights of retirement of the employees in justice organization. All of those mentioned arrangements been realized injustice organization structure. In this study, the managerial structure, employees, courts of justice organization such as attorney generalship and notary public are interented, and recent period of ottoman justice organization structure is tried to put forward in justice courts base for the given date period. IV