Tez No İndirme Tez Künye Durumu
169821 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Akdeniz bölgesi sahil kuşağında farklı ekim zamanlarının kanola bitkisinde verim ve verimle ilgili karakterlere etkisi / The effect of planting dates on seed yield and related characters in canola in the coastal region of the mediterranean
Yazar:ÜMRAN ZENGİN
Danışman: Y.DOÇ.DR. BÜLENT UZUN
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
Konu:Ziraat = Agriculture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
55 s.
ÖZET AKDENİZ BÖLGESİ SAHİL KUŞAĞINDA FARKLI EKİM ZAMANLARININ KANOLA BİTKİSİNDE VERİM VE VERİMLE İLGİLİ KARAKTERLERE ETKİSİ Ümran ZENGİN Yüksek Lisans Tezi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Yard. Doç. Dr. Bülent UZUN Aralık 2005, 48 say fa Bu çalışma Akdeniz bölgesi sahil kuşağı koşullarında farklı ekim zamanlarının kanola bitkisinin verim ve verim unsurlarına etkisini araştırmak ve en uygun ekim zamanını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Denemeler 2004-2005 vejetasyon döneminde Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarla Bölümü'ne ait deneme arazileri olmak üzere iki farklı lokasyonda yürütülmüştür. Denemede genetik materyal olarak Bristol, Capitol, Licord ve Licrown kışlık kanola çeşitleri kullanılmış ve altı farklı ekim zamanında (1 Ekim, 20 Ekim, 11 Kasım, 01 Aralık, 24 Aralık, 10 Ocak) bölünmüş parseller deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak yetiştirilmiştir. Denemede tohum verimi, ilk harnup yüksekliği, bitki boyu, yan dal sayısı, harnup sayısı, harnupta dane sayısı, çıkış süresi, sapa kalkma süresi, ilk çiçeklerime ve % 50 çiçeklerime gün sayısı, 1000 dane ağırlığı ve yetişme süresi özellikleri ölçülmüştür. Ekim zamanlarının çeşitlerden elde edilen verim ve diğer özellikler balonundan etkili olduğu görülmüştür. En yüksek tohum verimi, 2702.2 kg/ha ile 1 Ekim'de yapılan ilk ekimde Licrown çeşidinden elde edilmiştir. Araştırma sonucunda verim ve verim unsurlarında ekim zamanı geciktikçe azalma olduğu tespit edilmiştir. ANAHTAR KELİMELER: Kanola, ekim zamanı, verim, verim komponentleri, adaptasyon JÜRİ: Yrd. Doç. Dr. Bülent UZUN (Danışman) Prof. Dr. Kenan TURGUT Doç. Dr. Salih ÜLGER
ABSTRACT THE EFFECT OF PLANTING DATES ON SEED YIELD AND RELATED CHARACTERS IN CANOLA IN THE COASTAL REGION OF THE MEDITERRANEAN Ümran ZENGİN M.Sc. Thesis in Department of Field Crops Adviser: Asst. Prof. Dr. Bülent UZUN December 2005, 48 pages This study was carried out to determine the effects of different planting dates on seed yield and related characters of canola and to identify the most suitable planting date in the coastal region of the Mediterranean. The experiments were conducted at two locations which are the fields of Akdeniz University, Campus and West Mediterranean Agricultural Research Institue in 2004-2005 vegetation periods. Bristol, Capitol, Licord and Licrown were used as a genetic material and six different planting dates (1 October, 20 October, 1 1 November, 01 December, 24 December and 10 January) were tested in a split plots experimental design with three replications. Seed yield, stem height to the first pod, plant height, number of fruiting branches, number of pods per plant, number of seeds per pod, days to emergence, first flowering and 50% flowering times, days to maturity and 1000-seed weight were investigated in this study. According to the results, yield and the other parameters of cultivars were significantly influenced by all the planting dates. The highest yield was obtained from Licrown cultivar, 2702.2 kg/ha from the first planting date of 1 October. It was found that the yield decreased as planting date delay. KEY WORDS: Canola, planting date, seed yield, yield components, adaptation COMMITTEE: Asst. Prof. Dr. Bülent UZUN (Adviser) Prof. Dr. Kenan TURGUT Assoc. Prof. Dr. Salih ÜLGER ıı