Tez No İndirme Tez Künye Durumu
104950 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
4389 Sayılı Bankalar Kanunu`nda düzenlenen adli suç ve cezalar ile kovuşturma usulü / Judical offences and punishment and the procedure for legal proceedings stipulated in Banks Act No.4389
Yazar:M. ŞERİF UYGUN
Danışman: Y.DOÇ.DR. MUHARREM ÖZEN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration
Dizin:Adli Hukuk = Judicial Law ; Bankacılık = Banking ; Bankalar Kanunu = Banking Law ; Ceza = Punishment ; Kovuşturma = Prosecution ; Mali Hukuk = Fiscal Law ; Suç = Crime
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
181 s.
-169- ÖZET 4389 sayılı Bankalar Kanunu, 23.06.1999 tarihli Resmi Gazete'de yayımlana rak yürürlüğe girmiştir. Ancak Kanun, çok kısa bir süre içinde, yürürlük tarihinin üzerinden altı ay dahi geçmemişken, 4491 sayılı Kanun'la kapsamlı bir değişikliğe uğramıştır. Kanun'daki ikinci değişiklik ise, 4491 sayılı Kanun'dan sadece onyedi ay sonra 4672 sayılı Kanun'la gerçekleşmiştir. Konumuzun kapsamı, Kanun'un 22 nci maddesinde düzenlenen "adli suç ve cezalar" ile 24 üncü maddede düzenlenen "kovuşturma usulü ve para cezalarının tahsiir ile sınırlı tutulmuştur. Çalışmamızın birinci bölümü iki ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlardan birin cisi, Cumhuriyet tarihimiz bankacılık mevzuatının tarihsel gelişiminin, özellikle suç ve cezalar ile kovuşturma usulü açısından incelenmesine ilişkindir. Burada, yürür lükteki Kanun'a da kısaca değinilmiş, önceki Kanun'da adli suç olarak düzenlenen bazı suçların bu Kanun'da idari suç olarak düzenlenmesinin uygulamada ortaya çıka rabileceği sorunlar üzerinde durulmuştur. Bu bölümün ikinci başlığı altında ise, in celeme konumuzu oluşturan suçların fail ve mağdurlarının belirlenebilmesi amacıyla banka kavramının kapsamı üzerinde durulmaya çalışılmıştır. İkinci bölüm, Bankalar Kanunu'nun 22 nci maddesinde düzenlenen adli suç ve cezalara ilişkindir. Söz konusu suçlar, fail, maddi ve manevi unsur, hukuka uy gunluk sebepleri, yaptırım gibi hususlar açısından ayrı ayrı incelenmiştir. Başlan gıçta, suçların fail, mağdur ya da konulan ölçüt kabul edilerek, sınıflandırmaya tabi tutulması düşünülmüştür. Ancak, örneğin sır açıklama suçunun failinin banka perso neli, BDDK görevlisi ya da üçüncü kişiler olabileceği, diğer taraftan bu suçun mağ durunun da banka ya da müşterisi olabileceği görülmüş, sadece fail ya da mağduru-170- farklı olmakla birlikte, diğer bütün unsurları aynı olan suçların ayrı bölümlerde dü zenlenmesinin konu bütünlüğünü bozabileceği endişesiyle, Kanun' daki sıra takip edilmiştir. Ayrıca, konu ile ilişkisi dolayısıyla "diğer kanunlara aykırılıklar" başlıklı 23 üncü maddeye de kısaca değinilmiştir. Üçüncü bölüm ise "kovuşturma usulü ve para cezalarının tahsilfm düzenle yen 24 üncü maddeye ilişkindir. Bu bölümde başvuru, müdahillik, yetki kuralı, para cezalarının tahsili gibi konular incelenmeye çalışılmıştır. Sonuç bölümünde incelenen maddelerde karşılaşılan ve aksaklık olduğu düşünülen bazı konular özetlenmiş ve kısa bir değerlendirmeye yer verilmiştir.
- 171 - SUMMARY Banks Act No. 4389 being published in the official Gazette of June 23, 1999 has entered into force. However, it has gone through comprehensive modifications through Law No. 4491 although not been so long since the enforcement date. The second innovation in the Law has been made through Law No. 4672 just 17 months after the enactment of Law No. 4491. The scope of our study has been limited to judicial offenses and punishments stipulated in Article 22 along with the procedure for legal proceeding and collection of fines foreseen in article 24 of the Law. The first part of our study has two main topics, the first of which is about the history of banking laws especially the rules regarding the offenses and punishments and the procedure for legal proceeding. The second topic is about the term of "banks" in order to determine the offender and victim of the offenses stipulated in the Law. The second part is about the "judicial offences and punishment" which are stipulated in the article 22. These are examined according to the order of the law. Besides, the article 23 which is named "Infringement of other laws" is also studied in this part. The third part is about the procedure for legal proceedings and collection of fines which is stipulated in the article 24. In this part, the terms like petition, intervener, jurisdiction as to place and collection of fines are examined. The last part is the result. In the this part there's a summary of the study.