Tez No İndirme Tez Künye Durumu
210850
Turkish Defense Industry and the Undersecretariat for Defense Industries / Türk Savunma Sanayii ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı
Yazar:EFSUN KIZMAZ
Danışman: PROF. ALİ L. KARAOSMANOĞLU
Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Konu:Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:Askeri = Military ; Savunma endüstrisi = Defence industry ; Türkiye = Turkey
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
169 s.
Bu tez çalışması Türk savunma sanayiini ve Savunma Sanayii Müsteşarlığını incelemektedir. Birinci bölümde, Dünya'daki savunma sanayiilerinin gelişimi ve sözkonusu sanayiilerin bugünkü durumu ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Türkiye'deki savunma sanayiinin tarihsel gelişimi ve günümüz Türk savunma sanayiinin sorunları ve başarıları analiz edildi. Ayrıca ikinci bölümde Türkiye'deki tedarik sistemi anlatıldı. Son olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın yasal statüsü, işleyişi, savunma sanayii ile ilgili olarak uyguladığı politikalar ve projeler incelendi. Sonuç olarak Türk savunma sanayiinin devlet desteğiyle özgün sistemler üretebileceği ve SSM'nın hem Türkiye'nin demokratik özelliği hem de Türk savunma sanayiinin gelişimi için gerekli bir kuruluş olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
This thesis analyzed the development of Turkish defense industry and the functions of Undersecreatiat for Defense Industry. First, the evolution of defense industries in the world and today?s prospects of these industries were analyzed. Second, the historical background and today?s situation of Turkish defense industry, Turkish procurement process were examined. Third, the role of Undersecretariat for Defense Industries, its legal basis, and its composition were analyzed. It is concluded that Turkish defense industry will be able to produce unique software systems through substantial governmental support. Moreover, SSM is a must both Turkish defense industry and for Turkey?s democratic features.