Tez No İndirme Tez Künye Durumu
407454
1930-1960 dönemi Amerikan sineması metinlerinde kadınlık ve erkeklik temsilleri / Representaitons of feminity and masculinity in the texts of American cinema in the period of 1930-1960
Yazar:AHMET ELNUR
Danışman: DOÇ. DR. GÖNÜL DEMEZ
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Ana Bilim Dalı
Konu:Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts ; Sosyoloji = Sociology
Dizin:Amerikan sineması = American cinema ; Cinsel kimlik = Gender identity ; Dil = Language ; Erkeklik = Masculinity ; Hipermetin = Hypertext ; Kadın olgusu = Women reality ; Kadınlar = Women ; Sinema = Cinema
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
95 s.
Çalışma kapsamında 1930-1960 dönemi Amerikan sineması metinlerinde yer alan açık ve kapalı toplumsal cinsiyet tanımlamaları incelenerek dil aracılığıyla inşa edilen kadınlık ve erkeklik temsilleri ortaya konmuştur. Çalışmaya dilin ne olduğu üzerinde durularak genel bir çerçeve çizildikten sonra toplumsal cinsiyetle ilişkisi ve toplumsal cinsiyetin inşasındaki rolünün incelenmesiyle başlanmıştır. Dil aracılığıyla oluşturulan sözlü ve yazılı söylemlerin, toplumsal cinsiyete ilişkin inançların, görüşlerin, değer yargılarının toplumların varsayımları biçimine dönüşmesi sürecini gerçekleştirdiği üzerinde durulmuştur. Toplumsal cinsiyetin sürekli olarak yeniden üretilmesini sağlayan sezdirimlerin bir anlamlandırma aracı olarak kullanımı açıklandıktan sonra film metinlerinin dilsel ve dilsel olmayan bileşenleri ele alınmıştır. Dönem filmlerinin metinsel içeriklerinde yer alan kadınlık ve erkeklik temsilleri, kadın ve erkek karakterlerin sözel davranışları, toplumsal cinsiyet karşıtlıklarının inşası sürecinde dilsel ögelerin kullanımı, toplumsal cinsiyet kimliğinin inşası şekillerinin belirlenmesi amacı doğrultusunda incelenmiştir. Metinsel bağlamda gerçekleştirilen çalışmada yöntem olarak içerik çözümlenmesi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında yapılan çözümlemeler sonucunda; toplumun kadınlara ve erkeklere yaklaşımını, bireylerin belirli bir cinsiyete aidiyet çerçevesindeki davranışlarını, kadınlık ve erkeklik özellikleriyle ilgili kalıp yargısal düşünceleri belirleyen toplumsal cinsiyet kalıplarının film metinlerini de doğrudan etkilediği ve şekillendirdiği ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Dil, Amerikan Sineması, Kadınlık, Erkeklik, Toplumsal Cinsiyet.
Within the scope of the study, open and closed gender definitions in the film texts from the 1930-1960 period of American cinema were examined and representations of men and women built through language were shown. The study was begun after drawing a general framework by emphasizing what language is and examining its relationship with gender and its role in the construct of gender. The focus of the study was that the spoken and written discourse created through language, beliefs, views and values on gender lead to the process whereby these become the accepted societal norms. After explaining the use of implicatures as a means of interpretation which enables the continuous propagation of gender, the linguistic and non-linguistic components of the film texts were discussed. The male and female representations in the textual contexts of the period films, the verbal conduct of male and female characters and the use of linguistic elements in the process of constructing gender opposition were analyzed for the purpose of determining the construct of gender identity. The study was conducted within the textual context and content analysis was used as a method. As a result of analyses carried out under this study it emerges that film texts are directly affected and shaped by society's approach to women and men, behavior of individuals in the context of belonging to a particular gender and gender stereotyping stemming from stereotypical ideas associated with femininity and masculinity. Keywords: Language, American Cinema, Feminity, Masculunity, Gender.