Tez No İndirme Tez Künye Durumu
196140
Alt ekstremite venöz trombozlarında multidedektör BT direkt venografi ile renkli doppler US inceleme yöntemlerinin karşılaştırılması /
Yazar:HAKAN BARUTCA
Danışman: DOÇ.DR. İSMAİL MİHMANLI
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Radyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Radyoloji ve Nükleer Tıp = Radiology and Nuclear Medicine
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2005
70 s.
Bu çalışma alt ekstremite derin ven trombozu tanısında ve bunun ayrılmaz birparçası iliak venler ve VKİ'nin trombüslerinin değerlendirilmesinde renkli Doppler USve direkt MDBT venografinin kıyaslanması amacıyla yapıldı.Derin ven trombozu öntanısı ile kliniğimize gönderilen 30 olgunun 60 altekstremitesi, iliak venleri ve vena cava inferiorları tromboz açısından değerlendirildi.Renkli Doppler US incelemenin ardından 6 saat içerisinde olgulara direkt MDBTvenografi işlemi uygulandı.Olguların 22'sinde (% 73,3) derin ven trombozu saptandı. Yapılanincelemelerde DVT saptanan 22 hastanın 9'unda (%40,9) akut, 5'inde subakut(%22,7), 5'inde (%22,7) kronik dönemde tromboz ve 3'ünde de (%13,6) kroniktrombotik değişiklikler zemininde akut tromboz saptandı. DVT saptanan olguların 3tanesinde VKİ tutulumu (%13,6), 5 olguda common iliak vende tromboz (%22,7), 8olguda (%36,3) eksternal iliak vende tromboz izlendi. Alt ekstremite venlerindenCFV'de 10 olguda (%45,5), 17 olguda (%77,2) SFV'de, popliteal vende 18 (%81,8)olguda, bacak derin venlerinde ise 14 (%63,6) olguda trombüs saptandı. Altı olgudadirekt MDBT venografide tromboze segmentinin belirlenmesi açısından yalancı pozitifgörüntü oluşturdu. Alt ekstremite venlerinde renkli Doppler US inceleme ile trombüssegment yerleşimi ayrımı açısından hiç yalancı pozitif ya da yalancı negatiflik izlenenolgu olmadı. Ancak renkli Doppler US inceleme ile 3 olguda pelvik bölgede yalancınegatif sonuç elde edildi. Bir olguda da (olgu 17) direkt MDBT venografi ile bacakseviyesinde yalancı negatif sonuç görüldü.Renkli Doppler US alt ekstremite venlerinde ucuz, kolay, noninvaziv, iyonizanradyasyon veya iyotlu kontrast madde kullanımına ihtiyaç göstermeyen güvenilir biryöntem olması sebebiyle tercih edilmelidir. Ancak iliak venler ile VKİ'undeğerlendirilmesinde daha pahalı, minimal invaziv ancak daha güvenilir olan direktMDBT venografi kullanımı daha uygun olacaktır.
This study was carried out in order to compare color Doppler US and directMDCT venography techniques for establishing the diagnosis of deep vein thrombosisin lower extremity veins, iliac veins and VCI.30 patients with suspected deep vein thrombosis were evaluated. Bilaterallower extremity veins, iliac veins and inferior vena cava were investigated forexistence of thrombosis. We applied direct MDCT venography in 6 hours followingcolor Doppler US. We found that 22 of 30 patients (%73,3) had deep veinthrombosis. 9 of 22 patients (%40,9) had acute DVT, 5 patients (%22,7) hadsubacute DVT, 5 patients (%22,7) had chronic thrombotic changes and 3 (%13,6)had acute thrombosis with chronic trombotic changes. We established that 3patient?s VCI (% 13,6), 8 patient?s (% 36,3) external iliac vein, 10 patient?s (%45,5)CFV,17 patient?s SFV (% 77,2), 18 patient?s PV (%81,8), 14 patients crural deepveins (% 63,6) were involved.Direct MDCT venography had false-positive results in 6 cases regarding thesegment involved. Color Doppler US had no false-positive or false-negative resultsregarding the segment affected with thrombosis in lower extremity. However in pelvicregion false-negative results were obtained in 3 cases. In 1 case (case 17), the resultwas false-negative in the crus with direct MDCT venography.Color Doppler US should be preferred for examination of lower extremityveins, since it is a cheap, easy, non-invasive method, which does not require use ofcontrast medium, with no ionizing radiation. However, in examination of iliac veinsand VCI use of direct MDCT venography, which is a more expensive and minimalinvasive, but more reliable method would be more appropriate.