Tez No İndirme Tez Künye Durumu
147626
A needs analysis study for the English-Turkish translation course offered to management students of The Faculty of Economic and Administrative Sciences at Başkent University / Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme öğrencileri için açılan İngilizce-Türkçe çeviri dersine yönelik bir ihtiyaç analizi çalışması
Yazar:ÖZLEM MUTLU
Danışman: PROF. DR. ALİ YILDIRIM
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Mütercim-Tercümanlık = Translation and Interpretation
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Ders programları = Curriculum ; Dil öğretimi = Language teaching ; Eğitim araçları = Educational tools ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Çeviri = Translation ; Öğretim = Teaching ; İhtiyaç analizi = Needs analysis ; İşletmecilik = Business administration
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2004
318 s.
Bu çalışmanın amacı, Başkent Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin Çeviri Dersi'ne yönelik ihtiyaçlarının, öğrenciler, dersi veren öğretim elemanları, bölüm öğretim görevlileri, mezunlar ve işletme ve iş idaresi alanlarında faaliyet gösteren çalışanlarm algılarına dayanarak belirlenmesi ve analiz edilmesidir. Çalışma bulguları doğrultusunda, ders tasarımcısına ve dersi veren öğretim elemanlarına önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışma kapsamında kullanılan veri toplama araçları, elli üç öğrenciye uygulanan İhtiyaç Analizi Anketi ve dersi veren altı öğretim elemanı, onaltı bölüm öğretim görevlisi, on mezun ve on çalışan ile yürütülen yapılandırılmış görüşmelerdir. Tüm veri toplama araçlarının ön testleri yapılmış ve görüşmelere temel teşkil eden Öğrenci İhtiyaç Analizi Anketi'nin güvenilirliği Cronbach Alpha testi ile sağlanmıştır. Anket ve görüşmeler yoluyla elde edilen nitel ve nicel veriler, betimsel istatistikler (yüzde ve frekans dağılımı) kullanılarak incelenmiştir. vıÇalışma sonucunda öğrencilerin, birçok çalışma ve etkinliğin Türkçe yapıldığı ancak alana yönelik okumaların çoğunun İngilizce yapıldığı ve dolayısıyla yabancı dilden ana dile aktarımların söz konusu olduğu bölümleriyle ilgili çalışmalarında, özellikle İngilizce'den Türkçe'ye çevirinin çok önemli bir ihtiyaç olarak algılandığı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca veri kaynaklarının algıları, çeviri dersinin, çeviri becerisini geliştirmesinin yanısıra, yabancı dilde yetkinliği artırdığı, özellikle yabancı dilde okuma ve anlamayı, sözcük bilgisini ve yaza becerisini geliştirdiği yönündedir. Çalışma sonucunda, çeviri dersinde kullanılan çeviri materyallerinin içerik bakımından tamamen öğrencilerin alanlarına yönelik olması dersin olumlu bir boyutu olarak ortaya çıkmıştır. Dersi veren öğretim elemanlarının ve öğrencilerin tercih ve beklentileri genelde hedef alan (durum) beklentileri ile tutarlıdır. Çalışma bulguları doğrultusunda ders tasarımcılarına ve dersi veren öğretim elemanlarına önerilerde bulunulmuştur. Çeviri dersinin bir dönemden iki döneme çıkarılması; tümce düzeyinde çeviriden paragraf ve metin düzeyinde çeviriye doğru geçiş; biçim çevirisinden çok iletişimsel çeviri üzerine yoğunlaşılması; halihazırda çeviri için kullanılan alana yönelik ders kitaplarından ve kaynaklardan alman metinlere ek olarak gazete ve dergilerden alman metinlerin ve iş hayatmda kullanılan metinlerin dersin çeviri materyalleri araşma entegre edilmesi sunulan en önemli önerilerdir. Anahtar Kelimeler: İhtiyaç, ihtiyaç analizi, mevcut akademik ihtiyaçlar, mesleğe yönelik ihtiyaçlar, çeviri, çevirinin amaç olarak öğretilmesi, çevirinin araç olarak öğretilmesi vu
The purpose of this study was to identify and analyze the needs of the third year Management students of the Faculty of Economic and Administrative Sciences at Başkent University with regard to the English-Turkish Translation Course through the perceptions of the students; course instructors including the course designer; graduates who took the course; subject-area instructors of the Department of Management; and the professionals practicing in different fields of management and business administration. Based on the findings of the study, recommendations were extended to the course designer and the instructors who teach the course for the improvement of the course. The data collection instruments used for the study were a Needs Analysis Questionnaire administered to fifty-three students and structured interviews conducted with the six course instructors, sixteen departmental instructors, ten IVgraduates and ten professionals. The reliability of the questionnaire was measured by using Cronbach Alpha test and all the instruments were pilot-tested. Both qualitative and quantitative data were gathered which were analyzed using descriptive statistics (percentages and frequencies). The study brought into light the fact mat translation particularly from English into Turkish was perceived to be a very important skill primarily in students' departmental studies most of which they do in Turkish and for which they do most of their field-specific readings in English, which renders transfer from the foreign language into the native language indispensable. Perceptions of the participants also revealed that the translation course, in addition to improving the translation skill, raised competence in the foreign language, primarily in terms of enhancing knowledge of vocabulary, reading comprehension skill and writing skill. One of the major strengths of the translation course was found out to be the total relevance of the content of its translation materials to the students' area of study. Preferences of the course instructors and the students were generally in line with the requirements of the target situations and the suggestions of the literature. Based on the findings, recommendations were extended to the course designer and the instructors. The most important ones included were extending the duration of the course from one semester to two semesters; shifting from sentence-level to paragraph-level and text-level translations; more emphasis on communicative rather than faithful translation; incorporation of authentic materials such as texts from magazines and newspapers and texts used in professional life into the course materials in addition to the texts extracted from field-specific course books and resources already used in the course for translation. Keywords: Need, needs analysis, current academic needs, future professional needs, translation, teaching translation as a means, teaching translation as an end