Tez No İndirme Tez Künye Durumu
169849 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Antalya ilinde turunçgil üretimi ve pazarlama yapısının analizi / An analysis of citrus production and marketing structure in Antalya province
Yazar:CEMİLE FEYZA KARADENİZ
Danışman: DOÇ.DR. BURHAN ÖZKAN
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı
Konu:Ziraat = Agriculture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
195 s.
ÖZET ANTALYA İLİNDE TURUNÇGİL ÜRETİMİ VE PAZARLAMA YAPISININ ANALİZİ Cemile Feyza KARADENİZ Yüksek Lisans Tezi, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Burhan ÖZKAN Haziran, 2003, 174 sayfa Bu araştırma ile Antalya ilinde turunçgil meyvelerinden portakal, limon ve mandarin üretimi ve pazarlama yapısının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada turunçgil üreticileri, aracıları ve ihracatçılardan anket yöntemiyle elde edilen orijinal veriler kullanılmıştır. Araştırma alanında turunçgil üretimi yapan işletmelerden anket uygulanarak derlenen verilerden yararlanılarak işletmelerin; sosyo-ekonomik yapılan, üretimde kullanılan girdi miktarları, yıllık ekonomik faaliyet sonuçlan, üretim maliyetleri pazarlama masraflan portakal, limon ve mandarin için ayn ayn incelenmiştir. Turunçgil pazarlama kanalında yer alan aracılar ve ihracatçı firmalarla yapılan anket çalışmasında ise aracı ve ihracatçıların demografik özellikleri, çalışma şekilleri ve iş hacimleri ortaya konulmuştur. Araştırma kapsamında üretici, aracı ve ihracatçı düzeyinde turunçgil meyvelerinin pazarlama yapısı ile pazarlama sorunlan incelenmiş ve sorunlara ilişkin öneriler sunulmuştur. Araştırmada ayrıca, Antalya ili için araştırma konusu turunçgil meyvelerinin pazarlama kanallan ve pazarlama marjlan da belirlenmiştir. ANAHTAR KELİMELER: Turunçgil, Üretim Maliyeti, Pazarlama Kanalı, Pazarlama Marjı, Antalya JÜRİ: Doç. Dr. Burhan ÖZKAN (Danışman) Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Selim Adem HATIRLI
ABSTRACT AN ANALYSIS OF CITRUS PRODUCTION AND MARKETING STRUCTURE IN ANTALYA PROVINCE Cemile Feyza KARADENİZ Master of Science Thesis, Department of Agricultural Economics Adviser: Assoc. Prof. Dr. Burhan ÖZKAN June, 2003, 174 pages The aim of this study is to investigate production and marketing structure of citrus fruits; orange, lemon and mandarin in Antalya province. Data were collected from growers, middlemen and exporters by using questionnaire method in this study. The socio-economic structures, input amounts used in the production, annual economic activity results of farms, production expenses for orange, lemon and mandarin were examined. Regarding middlemen and exporter firms' questionnaire, the demographic characteristics, operating ways, business volumes were explored. In the scope of this research marketing structure of citrus fruits and marketing problems were identified at the level of producers, middlemen and exporters and some suggestions related to these problems were given. In this research marketing channels and marketing margins of citrus fruits in Antalya provience were also determined. KEY WORDS: Citrus, Production Costs, Marketing Channel, Marketing Margin, Antalya COMMITTEE: Assoc. Prof. Dr. Burhan ÖZKAN (Adviser) Asst. Prof. Dr. Ibrahim YILMAZ Asst. Prof. Dr. Selim Adem HATIRLI