Tez No İndirme Tez Künye Durumu
119024
A Perspective on the person-product relationship: Attachment and detachment / İnsan-ürün ilişkisine bir bakış açısı: Bağlılık ve kopukluk
Yazar:ÖZLEM SAVAŞ
Danışman: DOÇ. DR. GÜLAY HASDOĞAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstriyel Tasarım Ana Bilim Dalı
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:Bağlılık = Commitment ; Kopukluk = Detachment ; Ürünler = Products ; İnsan = Human
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
148 s.
Bu çalışma, insan-ürün ilişkisine bir bakış açısı olarak ürüne bağlılık ve üründen kopukluğu analiz eder. insanlar ve ürünler arasındaki ilişkinin genel özellikleri, literatür araştırması yoluyla, bu ilişkinin üç unsuruna bakılarak ele alınmıştır: insan, ürün ve aralarındaki etkileşim. Bu ilişkinin bazı duygusal halleri olarak, ürüne bağlılık ve üründen kopukluk hem literatür araştırması yoluyla hem de farklı yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik statü gruplarından seçilen örneklemeyle görüşülerek yürütülen alan çalışmasının sonuçları aracılığıyla analiz edilmiştir. Ürüne bağlılık ve üründen kopukluğun özellikleri ve bunların oluşturulmasındaki nedenler araştırılmıştır. Üç geniş sosyal etken olarak, yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik statütün ürüne bağlılık ve üründen kopukluğu etkileyen anlamlı değişkenler oldukları gözlenmiştir. Ayrıca, ürüne bağlılık ve üründen kopukluğa ilişkin verilerin tüketim seviyelerine ve sürdürülebilir ürün tasarımına ilişkin çalışmalara getirilen olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ürün ve duygu, Ürüne bağlılık, Üründen kopukluk.
This study analyses product attachment and detachment as a perspective on person- product relationship. The general characteristics of the relationship between people and products were discussed through the literature survey, from the perspectives on its three elements: the person, the product and the interaction between them. As being certain emotional states of this relationship, product attachment and detachment were analysed through both the literature survey and results of the field work which was conducted by interviewing a sample selection of different age, gender and socio-economic status groups. The nature of product attachment and detachment and reasons for their constitution were explored. It was observed that age, gender and socio-economic status, as being three broad social factors, are significant variables that affect product attachment and detachment. It was also found that product attachment and detachment have certain implications on consumption levels and sustainable product design. Keywords: Product and emotion, Product attachment, Product detachment.