Tez No İndirme Tez Künye Durumu
341077
An investigation of seismic behaviour of multi-span bridges on shallow foundations with soil-structure interaction methods / Sığ temeller üzerinde yer alan çok açıklıklı köprülerin sismik davranışının zemin-yapı etkileşimi analiz yöntemleri kullanılarak incelenmesi
Yazar:EKİN AKKAYA
Danışman: PROF. DR. BAHADIR SADIK BAKIR
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
85 s.
Birçok köprü projesinin tasarım aşamasında yapıyı çevreleyen zemin ve ortaayak temelleri arasındaki etkileşim uygulama zorluğu sebebiyle dikkate alınmaz. Söz konusu etkileşimin dikkate alınmaması sonucunda makul, ekonomik ve güvenli çözümler elde edildiği kabul edilmekle birlikte durum herzaman böyle değildir. Yapıyı çevreleyen zeminin deforme olabilen bir ortam olması nedeniyle, köprü orta ayaklarının temelleri deplase olabilir. Bu deplasmanların sonucunda sığ temellerin zeminle irtibatı kısmen ortadan kalkabilir. Bu çalışmanın amacı, farklı zemin ve yapı rijitlikleri için çok açıklıklı köprülerin sismik yükler altında incelenmesi ve zemin-yapı etkileşiminin köprü davranışı üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Sonuç olarak, zemin ve yapı rijitlik parametreleri yapının dinamik davranışını etkilemektedir. Zeminin rijitliği azaldıkça, yapının sismik zorlamalara karşı hassasiyeti artmaktadır. Hesaplanan deplasmanlar, zemin-yapı etkileşimi analizlerinde yapının deplasman ihtiyacının dikkatlice incelenmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Genel kanının aksine, sabit mesnet yaklaşımı her zaman güvenli tarafta kalan sonuçlar vermemektedir. Analiz sonuçları göz önüde alındığında; zemin-yapı etkileşimi analizlerinin sismik etkilere karşı daha hassas ve ekonomik yapı tasarımları için spesifik koşullar altında gerekli olabileceği sonucuna varılmıştır.
During the design process of most of the bridge projects, the interaction between soil surrounding the foundation, and bridge-pier foundations is not accounted due to the complexity of application. Although it is accepted that disregarding the interaction results in reasonable and economical solutions that are on the safe side, this is not always the case. Since the ground supporting and surrounding the foundation is a deformable medium, displacements occur at the shallow foundations of bridge-piers. Also, foundations may uplift as a result. The purpose of this study is to investigate the structural behavior of the multispan bridges under seismic loads for different soil and structural stiffnesses to observe the effect of soil-structure interaction on the bridge response. It is concluded that soil and structural stiffness parameters influence the dynamic response of the structure. The sensitivity of the structure to the seismic excitation increases with decreasing soil stiffness. Calculated values of displacements revealed that displacement demand of the structure should be carefully examined with soil-structure interaction analysis. Contrary to the general belief, the fixed base approach does not always yield to the results which are on the safe side. Based on the analyses results, it is concluded that the consideration of soil-structure interaction is required for more precise and economical design for the seismic behavior under certain conditions.