Tez No İndirme Tez Künye Durumu
119035 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Effectiveness of a web-based tutorial on computer literacy for pre-service teachers: A case study / Hizmet öncesi öğretmenler için bir bilgisayar okuryazarlığı öğreticisinin etkinliği: Bir durum çalışması
Yazar:LEVENT BAYRAM
Danışman: DOÇ.DR. M. YAŞAR ÖZDEN ; Y.DOÇ.DR. ZAHİDE YILDIRIM
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Bilgisayar destekli eğitim = Computer assisted education ; Hizmet öncesi eğitim = Pre-service training ; Web = Web ; Öğretmenler = Teachers
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
84 s.
oz HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLER İÇİN BİR BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI ÖĞRETİCİSİNİN ETKİNLİĞİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI Bayram, Levent Yüksek Lisans, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. M. Yaşar ÖZDEN Ortak Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Zahide YILDIRIM Aralık 2002, 84 sayfa Bu çalışma hizmet öncesi öğretmen eğitimi için bilgisayar okuryazarlığı konusunda hazırlanmış bir web tabanlı öğreticinin etkinliğini araştırmaktadır. Öğretici, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerine sunulan bir bilgisayar okuryazarlığı dersi olan CEIT 300 'Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları' dersinde yardımcı ders materyali olarak kullanılmıştır. Öğreticinin etkinliği öğreticiyi kullanmışolan öğrencilerin algılarına dayanılarak sunulmuştur. Ayrıca, çalışma öğrencilerin öğreticiyi kullanmadan önceki ve kullandıktan sonraki bilgisayara karşı tutum değişimini de incelemiştir. Sonuçlar frekans dağılımları ve t-testleri kullanılarak sunulmuştur. İstatiksel analizler öğrencilerin öğreticiyi etkin olarak değerlendirdiklerini belirtmiştir. Bu çalışmanın sonuçları öğreticinin yeterliliğini arttırmak amaçlı kullanılabilir. Anahtar Kelimeler: Bilgisayar okuryazarlığı, Web tabanlı öğretim, Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, Çevrimiçi öğrenme. vi
ABSTRACT EFFECTIVENESS OF A WEB-BASED TUTORIAL ON COMPUTER LITERACY FOR PRE-SERVICE TEACHERS: A CASE STUDY Bayram, Levent M.S., Department of Computer Education and Instructional Technology Supervisor: Assoc. Prof. Dr. M. Yaşar ÖZDEN Co-Supervisor: Asst. Prof. Dr. Zahide YILDIRIM December 2002, 84 pages This study investigated the effectiveness of a web based tutorial on computer literacy for pre-service teachers. The tutorial was used as a supplementary material for CEIT 300 'Computers in Education' course, which is a computer literacy course for student teachers of Faculty of Education at the Middle East Technical University. The effectiveness of the tutorial was expressed in terms of the ruperceptions of the student teachers, who used the tutorial. The study also considered the change in attitudes of the student teachers before and after using the tutorial. Frequency distributions and t-test analyses were performed to express the results. The statistical analyses showed that the student teachers think of the tutorial as rather effective. The results of this study may be used to improve the effectiveness of the tutorial. Keywords: Computer literacy, Web based instruction, Pre-service teacher education, On-line learning. ^»«IWW!,^,^ IV - ' "1 *U|