Tez No İndirme Tez Künye Durumu
625356
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işverenin yükümlülükleri / Employer's obligations within the frame of Occupational Health and Safety Code numbered 6331
Yazar:DOĞUHAN KARAKAYA
Danışman: DOÇ. DR. ZEYNEP ŞİŞLİ
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Ceza yaptırımı = Criminal penalty ; Kanunlar 6331 sayılı = Laws 6331 numbered ; Yükümlülük = Obligation ; Yükümlülük ihlali = Breach of obligations ; İdari yaptırımlar = Administrative sanctions ; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu = Occupational Health and Safety Law ; İşveren = Employer ; İşveren sorumluluğu = Employer responsibility
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
204 s.
İnsanoğlunun faydalandığı teknolojinin zamanla gelişmesi, iş hayatında meydana getirdiği çeşitli tehlike ve riskler, iş sağlığı ve güvenliği alanında tedbirlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Bundan ötürü işverenin iş mevzuatından kaynaklı olan gözetme borcuna bağlı olarak iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlükleri düzgün ve doğru bir biçimde tespit edilmeli, iş bu yükümlülüklere aykırı davranması halinde karşı karşıya kalacağı çeşitli yaptırımlar da kanunda yine düzgün ve doğru bir biçimde kaleme alınmalıdır.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı olarak oluşturulan yönetmelikler iş sağlığı ve güvenliği sahasında yepyeni bir sürecin başlangıcına vesile olmuştur. Bu sayede hep ihtiyaç duyulan, daha geniş kapsamı olan ve modern bir iş sağlığı ve güvenliği kanunu gerekliliği karşılanmıştır. Çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği şartlarının daima yerinde olmasını ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının daha da gelişmesini hedef alan iş bu mevzuat, işveren ve çalışanların haklarını, yükümlülüklerini, sorumluluk ve görevlerini düzenlemektedir. Çalışmanın birinci bölümü giriş olmak üzere ikinci bölümünde iş sağlığı ve güvenliği hukukunun temel kavramları, hukuksal kaynakları ve tarihsel gelişimine değinilmiş; üçüncü bölümde ise tez konusu olan 6331 sayılı Kanunda işveren yükümlülükleri detaylı bir şekilde irdelenmiş olup dördüncü bölümde ise işverenin söz konusu kanunda kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmemesi neticesinde karşı karşıya kalacağı hukuki, cezai ve idari yaptırımlar ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, 6331 sayılı Kanun, İşveren Yükümlülükleri, Hukuki, Cezai ve İdari yaptırımlar
The various dangers and risks in business life posed by developing technology used by human beings make it necessary to take precautions in occupational health and safety. Therefore, employer's obligations in occupational health and safety depending on the liability to protect employee originating from Labor legislation shall be determined clearly. Moreover, if the employer violates these obligations, various sanctions that will be imposed shall be written out properly and correctly in the law.The Occupational Health and Safety Code numbered 6331 and the regulations created accordingly have led to the beginning of a totally new process in the field of occupational health and safety. By this means, more comprehensive and modern occupational health and safety code necessity which is always needed had been met. This legislation which aims that occupational health and safety conditions shall be always presented in work environment and to develop the current health and safety conditions, regulates the rights, obligations, responsibilities and tasks of employers and employees. The first part of the study is the introduction. The second section reviews the basic concepts, legal sources and historical development of the Occupational Health and Safety Act. In the third section, the employer obligations in Law No. 6331, which is the subject of the Dissertation, are examined in detail. The fourth part of the study tackles the legal, criminal and administrative sanctions to which the employer is exposed because he does not fulfil the obligations imposed on him by the aforementioned law.Key Words: Occupational Health and Safety, Code numbered 6331, Employer's Obligations, Legal, Criminal and Administrative Sanctions