Tez No İndirme Tez Künye Durumu
140136 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
An Assessment of high school biology curriculum implementation / Lise biyoloji öğretim programının uygulama sürecinin belli faktörlere göre değerlendirilmesi
Yazar:EBRU ÖZTÜRK
Danışman: PROF.DR. ALİ YILDIRIM
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Biyoloji = Biology ; Biyoloji öğretimi = Biology teaching ; Ders programları = Curriculum ; Liseler = High schools ; Program değerlendirme = Program evaluation ; Öğretim = Teaching ; Öğretmenler = Teachers
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2003
205 s.
öz LİSE BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULAMA SÜRECİNİN BELLİ FAKTÖRLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Öztürk, Ebru Doktora, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ali Yıldırım Ekim 2003, 205 sayfa Bu çalışma yeni lise biyoloji öğretim programının biyoloji sınıflarında uygulama sürecini araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada dersler sırasında kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ve öğretim araç gereçleri, okulların fiziksel koşul ve olanakları ve programın uygulanışını bölgesel, okul ve sınıf düzeyinde etkileyen faktörler incelenmiştir. Çalışmaya yön veren araştırma sorulan şöyledir: 1) Öğretim programının hedefleri biyoloji sınıflarında nasıl uygulanmaktadır? 2) Yeni lise biyoloji öğretim programının uygulanmasında etkili olan bölge, okul ve sınıf düzeyindeki faktörler nelerdir? Bu çerçevede veri toplamak üzere bir anket, Biyoloji Programı ve Öğretimi Değerlendirme Anketi, geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenen onbeş ildeki devlet, özel/vakıf ve Anadolu liselerinde çalışmakta olan 685 öğretmenden toplanan veriler betimleyici ve yordayıcı istatistiki yöntemler ve nitel veri analizi teknikleri ile çözümlenmiştir. Çalışma sonuçlan yeni lise biyoloji dersi öğretim programının uygulama sürecinde bölge, okul ve sımf düzeyinde farklılıklar olduğunu göstermiştir. Bu farklılıklar okullann fiziksel koşul ve olanaklan,VI öğretmenlerin yaş, cinsiyet, öğretmenlik deneyimi ve hizmet içi eğitim programlarına katılımları gibi bir takım özellikleri ve onların biyoloji eğitimi, yeni öğretim programı ve öğrencileriyle ilgili görüş ve algılarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, tüm bu farklılıkların ortak özelliği olarak öğrenmenin öğretmen merkezlilikten öğrenci merkezliliğe dönüşmesi ve öğretim programı içeriğinin ve programın uygulanışı için belirlenen sürenin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: biyoloji öğretimi, öğretim programı uygulaması, öğretmen özellikleri, öğretmen görüşleri
m ABSTRACT AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION Öztürk, Ebru Ph. D., Department of Educational Sciences Supervisor: Prof. Dr. Ali Yıldırım October 2003, 205 pages This study was conducted to investigate and assess the implementation process of the new high school biology curriculum. The major areas in the study included teaching methods and techniques, and instructional materials physical structure and facilities, and local, school and classroom level factors that influence the process of curriculum implementation. The research questions were the following: 1) How are the curriculum intentions implemented in biology classes? 2) What local, school and classroom level factors influence the implementation process of the new high school biology curriculum? A survey questionnaire, Biology Curriculum and Instruction Evaluation Questionnaire, was designed. The data collected from randomly selected 685 biology teachers working in public, Anatolian and private/foundation schools in fifteen cities were then analyzed through descriptive and inferential statistics, and qualitative data analysis techniques. The results revealed that the implementation process of the new high school biology curriculum shows differences at local, school and classroom levels. These differences rely on the physical structure and facilities of schools,IV some teacher characteristics and some teacher beliefs and perceptions. Yet, one common feature in all these different conditions is the attention called to the need for a change from learning being teacher-centered to student-centered teaching and learning process and the need to revise curriculum content and timing for its implementation. Keywords: biology teaching, curriculum implementation, teacher characteristics, teacher beliefs and perceptions