Tez No İndirme Tez Künye Durumu
180863
A linear programming approach to quality improvement project and product mix selection under inspection error and rework / Muayene hatası ve yeniden işleme olduğunda kalite iyileştirme projeleri ve ürün karması seçimine doğrusal programlama yaklaşımı
Yazar:NEDRET ŞARBAK
Danışman: PROF. DR. GÜLSER KÖKSAL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
104 s.
Bu çalışmada, yeniden işlemenin olduğu üretim ortamında muayene hatalarının ürünkarması ve kalite iyileştirme (K ) projelerinin seçimi üzerindeki etkisi incelenmiştir.Yeniden işlenmesi gereken ürünlerin (parçaların) asıl işleme istasyonundan ayrı biryerde yeniden işlem gördüğü ve ürünlerin hem işleme hem de yeniden işlemeistasyonlarında %100 muayene edildiği varsayılmıştır. Üretim oranları ve yenidenişleme oranlarının hesaplanmasında Markov zincirleri yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca,bu imalat sürecinde işlem görüp müşteriye gönderilen ürünlerin sebep olacağı kalitekaybının hesaplanmasında Taguchi'nin hedef-en-iyi kalite kayıp fonksiyonundanyararlanılmıştır. Çalışmada, ürün karması seçimine ve öncelikle iyileştirilmesigereken iş istasyonuna karar vermede kullanılabilecek bir doğrusal programlama(DP) modeli geliştirilmiştir. DP modelinin kullanımı bir örnek üzerindegösterilmiştir. Farklı deneysel durumlar altındaki sonuçlar basit bir kalite iyileştirmeproje seçim metodu olan süreç yeterlilik yaklaşımı ile karşılaştırılmıştır. AnalizlerDP modelinin süreç yeterlilik yaklaşımına göre çok daha iyi olduğunu göstermiştir.Ayrıca, bu deneysel tasarım sonuçlarına göre, satış geliri ve K proje seçimi üzerindeönemli etkiye sahip olan faktörler belirlenmeye çalışılmıştır.Anahtar kelimeler: Ürün karması, kalite iyileştirme, muayene hatası, yenidenişleme, %100 muayene
In this study, the effect of inspection error on the product mix and quality projectsselection in a manufacturing environment where rework and inspection errors exist isexamined. It is assumed that the products (items) for which rework is necessary arereprocessed at a separate work center and 100% inspection is performed for theproducts both after rework and processing operations. Markov chain approach isused to compute yield and rework rates. In addition, nominal-the-best type of aquality loss function is used in computing quality loss due to products shipped to thecustomers. A linear programming (LP) model is developed to support the productmix and quality improvement project selection decisions. The use of LP model isdemonstrated on an example problem. The results obtained under differentexperimental conditions are compared with solutions of a naive QI project selectionmethod, improving the least capable process. The analysis shows that developed LPmodel is relatively better than process capability approach. Besides, according to theresults obtained under different experimental conditions, the factors that havesignificant effect on throughput and QI project selection are being determined.Keywords: Product mix, quality improvement, inspection error, rework, %100inspection