Tez No İndirme Tez Künye Durumu
303839
1475 sayılı İş Kanunu'na göre kıdem tazminatının miktarı ve ödenmesi / Amount and paying topics of severance pay according to Turkish Labour Act numbered 1475
Yazar:NURCAN DEMİRTAŞ
Danışman: PROF. DR. ÖMER EKMEKÇİ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law ; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations
Dizin:Kanunlar 1475 sayılı = Laws 1475 numbered ; Kıdem tazminatı = Severence pay ; Türk İş Hukuku = Turkish Labor Law ; İş Kanunu = Labour Law
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
157 s.
Çalışma hayatı çeşitli zorluklarla doludur. Özellikle çalışma hayatının baş aktörleri olan işçi ve işveren arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerde devletin izleyeceği tutum oldukça önemlidir. Karşılıklı menfaatlerini birbirine denk tutmaya çalışan işçi ve işveren tarafları, özellikle bazı konularda yıllardan bu yana bir türlü orta yolda buluşamamıştır. İşte kıdem tazminatı da hem işçiler, hem de işverenler açısından üzerinde çokça tartışılan bir konu olmuştur. Bu nedenledir ki pek çok kez kanun değişiklikleri yapılmıştır. Aslında üzerinde bu kadar tartışılması ve bu kadar gündemde kalması, kıdem tazminatının ne kadar önemli bir konu olduğunun işaretidir.Bu çalışmada, Türk İş Hukuku uygulamasının en önemli ve tartışmalı konularından olan kıdem tazminatının miktarı ve ödenmesi incelenmiştir. Öncelikle genel olarak kıdem tazminatının tanımı, hukuki niteliği ve tarihsel gelişimine değinildikten sonra, ikinci bölümde kıdem tazminatının miktarını belirleyen unsurlar ele alınmıştır. Sonraki bölümde ise kıdem tazminatının ödenmesine ilişkin esaslar Kanun ve Mahkeme Kararları ışığında incelenmiştir. Son olarak Türk Hukukunda kıdem tazminatının miktarını ve ödenmesini sınırlayan esaslara yer verilmiştir
Working life is full of various challenges. Especially, the relations between workers and employers -the main actors in working life- and the attitude that followed by the government about this subject in these relations are very important. The workers and employers trying to balance the benefits, couldn?t find a solution especially in some topics. Severance pay has always been much discussed issue in Turkish Labour Law and Working Life for the workers and employers. Therefore the revised law was made in many times. Severance pay is a very popular issue and stays on the agenda continuously and in reality, this is the sign of how important is this topic.In this thesis, the amount of the severance pay and paying topics that are very discussing in Turkish Labour Law are analyzed. Firstly, after the definition of severance pay, legal qualifications and historical development of analyses, in second section the elements that determine the amount of severance pay are examined. In the next section, the elements of paying severance pay are studied considering present conditions on labour relations and latest Court Law. In the last section, the elements that limit the amount and paying of severance pay are analyzed.