Tez No İndirme Tez Künye Durumu
391377
1990'lardan günümüze Türkiye'de çevre hareketleri: Greenpeace örneği / Environmentalist movements in Turkey from 1990s to date: Case of Greenpeace
Yazar:GÖKÇE IŞIK
Danışman: PROF. DR. NURDOĞAN RİGEL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Ana Bilim Dalı
Konu:Gazetecilik = Journalism ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
Dizin:Greenpeace = Greenpeace ; Sivil toplum örgütleri = Nongovernmental organizations ; Çevre hareketleri = Environmental movements ; Çevre hareketleri = Environmental movements ; Çevre sorunları = Environmental problems
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
258 s.
Dünyada Sanayi Devrimi sonrasında çevre sorunlarının giderek artması, bu sorunlarla mücadele etme gereğini de beraberinde getirmiştir. Sanayi Devrimi'nin yarattığı olumsuz etkilere tepki olarak, ilk çevre hareketleri 19. yüzyılda korumacı hareketler olarak ortaya çıkmıştır. Çevreyle ilgili ilk sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyetine başlaması da bu döneme denk gelmektedir. 20. yüzyılda yeni toplumsal hareketlerin gelişmesiyle birlikte, çevre sorunlarını kapitalist sistemin bir sonucu olarak gören ekoloji hareketleri, yeni toplumsal hareketler içinde yeşermiştir. 1971 yılında, dünyanın çevre suçlarıyla mücadele eden en büyük STK'sı olan Greenpeace kurulmuştur. Türkiye'de ise ilk çevre hareketleri 1970'li yıllarda ortaya çıkmış, 1990'larda bu hareketler gelişme göstermiştir. Kurulduğu günden itibaren hızla dünya çapında tanınırlığı artan Greenpeace de, 1992'de Türkiye'de faaliyete başlamış ve aradan geçen 22 yılda her geçen gün etkinliğini arttırmıştır. Bu tez çalışmasında 1990'lardan sonra Türkiye'de çevre hareketlerinin gelişimi ışığında Greenpeace Akdeniz'in organizasyon yapısı, kampanya ve iletişim stratejileri incelenmiştir. Bu amaçla Greenpeace Akdeniz çalışanlarıyla yapılan görüşmelerden yararlanılmış ve Greenpeace'in hazırladığı video örnekleri anlatı yapısı analizi yöntemiyle analiz edilerek, Greenpeace'in iletişim yoluyla yarattığı etkiler ve kalıcılığını borçlu olduğu etmenler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Çevre Hareketleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Greenpeace Akdeniz
After industrialization revolution in world, the increase of environmental problems has brought the necessity of struggling with these problems. In reaction to negative effects of Industrialization Revolution, the first environmentalist movements have emerged in 19th century as protectionist movements. The start-up of first non-governmental organizations (NGO) about environment coincides with this time period. With improvement of new social movements in 20th century, the ecology movements considering the environmental problems as results of capitalist system have developed among the new social movements. In year 1971, Greenpeace, the largest NGO of the world struggling with environmental crimes, has been established. In Turkey, the first environmentalist movements have emerged in 1970s, and these movements have shown improvement in 1990s. Greenpeace, having increasing popularity since the day it has been established, has gone into action in Turkey in year 1992, and has increased its efficiency day by day in 22 years passed. In this thesis study, under the light of development of environmentalist movements in Turkey after 1990s, the organizational structure, and campaign and communication strategies of Greenpeace Mediterranean have been investigated. For this purpose, the interviews have been conducted with staff of Greenpeace Mediterranean, and by analyzing the video samples of Greenpeace through narrative structure analysis method, it has been tried to reveal the effects which Greenpeace created through communication, and the factors to which it owes its persistency. Keywords: Environmentalist Movements, Non-Governmental Organizations, Greenpeace Mediterranean