Tez No İndirme Tez Künye Durumu
251137
1975 Türk Deprem Yönetmeliği'ne göre boyutlandırılmış bir yapının güncel deprem yönetmeliğine göre deprem güvenliğinin belirlenmesi / Determination of the current seismic safety of an existing framed structure designed based on the TEC 1975
Yazar:BURCU AKTEKİN
Danışman: DOÇ. DR. KONURALP GİRGİN
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Deprem Mühendisliği Bilim Dalı
Konu:Deprem Mühendisliği = Earthquake Engineering
Dizin:Deprem mühendisliği = Earthquake engineering ; Deprem yönetmelikleri = Earthquake regulations ; Depreme dayanıklı binalar = Earthquake resistant buildings
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
105 s.
Depremlerin neden olduğu büyük yıkımlar ve can kayıpları, depreme karşı daha dayanıklı binaların yapılabilmesi için yeni tasarım ilkelerinin tanımlanmasını gerektirmiştir. Birçok ülkenin standartlarında olduğu gibi 2007 Türk Deprem Yönetmeliği içerisinde de bu yeni yaklaşımlara yer verilmiştir. Bu çalışmada, 1975 Türk Deprem Yönetmeliği'ne göre iyi derecede boyutlandırılmış altı katlı bir uzay betonarme çerçeve ele alınmıştır. Bu yapı sisteminin ülkemizde mevcut 5-6 katlı bina stoğunu temsil ettiği göz önüne alınarak, 2007 Türk Deprem Yönetmeliği'nde tanımlanan doğrusal olmayan hesap yöntemlerinden Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi uygulanmıştır. Hesaplamalarla elde edilen sayısal sonuçlara göre modelin hasar seviyesinin belirlenmesi sayesinde, Türkiye'de 1975 Türk Deprem Yönetmeliği ile inşa edilmiş yapılarda oluşabilecek deprem güvenlikleri hakkında bilgi edinilmiştir.
The new earthquake design codes in the world are required to design earthquake resistant structures by accounting for the lessons from past earthquakes. In this study, an existing R/C framed structure selected as an example one designed based on TEC 1975 has been re-analyzed by using non-linear analysis method accounting for the TEC 2007. The sectional damage levels anticipated in TEC 2007 have been obtained to determine seismic safety of the structure. The building represents the existing middle high R/C framed structures in Turkey. In this study seismic safety of this building determined by TEC 2007.