Tez No İndirme Tez Künye Durumu
580064
Koruma altındaki çocuklarda sosyal aidiyet ve güven / Social belonging and trust among children under protection
Yazar:CEMİLE ÇAKI
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ BARIŞ ŞENTUNA
Yer Bilgisi: Balıkesir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyoloji = Sociology
Dizin:Aidiyet = Belonging ; Aidiyet duygusu = Sense of belonging ; Koruma altındaki çocuklar = Children in care ; Sosyal güven = Social safeness ; Toplumsal aidiyet = Social belonging ; Çocuklar = Children
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
205 s.
Değişen toplum yapısıyla birlikte çocukluk ve gençlik olgusu da değişim göstermektedir. Sosyal bilimlerin birçok alanda incelediği toplumsal aidiyet kavramı da toplumla birlikte çeşitlenmekte ve şekillenmektedir. Toplumsal aidiyet ve örüntülerinin toplumun önemli bir kısmını oluşturan gençler perspektifinden incelenmesi, değişen toplumsal aidiyetler ve gençlere etkilerinin anlaşılması üretilen gençlik politikaları ve toplumun gelecek yapılanması açısından oldukça önemlidir. Dezavantajlı sosyo-kültürel yaşamları nedeniyle korunma ve bakım altına alınan ve ailelerinden ayrı olarak kuruluşlarda yaşamaya başlayan gençler, bağlama bağlı ve zaman içinde etkileşime dayalı olarak sürekli üretilen bir olgu olan sosyal aidiyet ve güven ihtiyaçlarını değişen koşullara göre yapılandırmaktadırlar. Bu tezde, değişen toplumla birlikte değişen gençliğin içerisinde, devlet tarafından emek verilen özel bir grup olan korunma ve bakım altındaki gençleri, aidiyet ve güven kavramları çerçevesinde "aidiyet" türlerini, nereye, nasıl, niçin ait hissedip güvendiklerini ve yaşamlarına etkilerini incelenmektedir. Yaşıtlarından farklı koşullarda yaşayan korunma altındaki çocuklarda sosyal aidiyet ve güven süreçlerinin oluşum ve gelişim süreçlerine ilişkin bilgi ve anlayışımızın geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla, çocukların deneyim, algı ve düşünceleri çerçevesinde konu derinlemesine incelenmiş, nitel bir yöntem anlayışıyla sınırlanmıştır. Araştırma kapsamında Balıkesir ili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çeşitli kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan 13 ila 21 yaşları arasında bulunan 22 kız, 30 erkek, toplam 52 genç ile görüşülmüştür. Veriler yarı-yapılandırılmış görüşme formları ile derinlemesine görüşme yapılarak elde edilmiştir. Gençler ile yapılan görüşmelerde elde edilen bulgular, araştırmanın literatür çalışması ile birlikte analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, korunma ve bakım altında bulunan gençlerin aidiyetleri "aile", "okul", "okul dışı çevre ve arkadaş", "kuruluş" ve "sanal" aidiyetler bağlamında beş ana kategori altında incelenmiştir. Gençlerin aidiyetleri konusunda genellikle sorun yaşamalarına rağmen diğer aidiyetler ile kıyaslandığında kuruluş aidiyetinin yüksek olduğu, aidiyet noktasında pragmatist davrandıkları görülmektedir. Aidiyet sorunlarının gençlerin gündelik hayatlarına etkisi "güven yoksunluğu", "bireyselleşme" "gelecekle ilgili motivasyon eksikliği" ve "köken aile ve çevresine yabancılaşma" tutumları olarak ortaya çıkmaktadır. Anahtar kelimeler: Gençlik, korunma kararı, toplumsal aidiyet, güven.
Together with the changing society, youth and childhood are also changed. The concept of social belonging - being studied by many fields of social sciences -is diversified and shaped together with the changing society. The examination of social belongingness and patterns from the youth perspective is of great importance in terms of changing social identities and the understanding of their effects on youth, youth politics and future structure of society. Young people who are protected and maintained because of their disadvantaged socio-cultural lives and who start living in organizations apart from their families are structured according to changing conditions of social identity and trust, which is a continuously produced phenomenon based on connection and interaction over time. This thesis examines how youths in protection and care, a special group that has been endeavored by the state in changing young people, feel about the types of "belonging" within the framework of the concepts of belonging and trust and how they feel and trust their lives. In order to contribute to the development of knowledge and understanding of the process of formation and development of social belonging and trust processes in children who are living in different conditions than their age, the subject is delimited by a qualitative methodology that has been thoroughly examined within the framework of experience, perception and thought. Within the scope of the research, a total of 52 young people, 22 girls and 30 boys between the ages of 13 and 21 who were under protection and care were interviewed with various organizations under the Ministry of Family and Social Policies of Balıkesir Province. The data were obtained by in-depth interviews with semi-structured interview forms. The findings of interviews with young people were analyzed together with the literature study of the research. As a result of the research, the belongings of the youth who are under protection and care are examined under five main categories in the context of "family", "school", "outside school environment and friends", "establishment" and "virtual" belongings. It is seen that young people have a higher level of institutional belonging and have a pragmatist attitude when they compare their belongings with other belongings. The effects of family problems on the daily lives of young people arise as "lack of trust", "individualization", "lack of motivation for the future" and "alienation of the origin family and its surroundings" attitudes. Key words: Youth, protection decision, social belonging, trust