Tez No İndirme Tez Künye Durumu
169840 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Akdeniz sahil kuşağında 6 faklı sorgum çeşidinin silaj amaçlı üretiminde en uygun ekim zamanının belirlenmesi / Determination of optimum seed-time for 6 different variety in purpose of silage production in mediterreanean coastline
Yazar:MEHMET ÖTEN
Danışman: PROF.DR. SADIK ÇAKMAKÇI
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
Konu:Ziraat = Agriculture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
65 s.
ÖZET AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA 6 FARKLI SORGUM ÇEŞİDİNİN SİLAJ AMAÇLI ÜRETİMİNDE EN UYGUN EKİM ZAMANININ BELİRLENMESİ Mehmet ÖTEN Yüksek Lisans Tezi, Tarla Bitkiler Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. Sadık ÇAKMAKÇI Ocak 2005, 56 Sayfa Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil ettirilmiş 6 farklı sorgum çeşidinin (Gözde 80, Rox, Leoti, Early Sumac, Nes ve N 4692xRox melezi) silaj amaçlı üretiminde en uygun ekim zamanının belirlenmesi amacıyla beş farklı ekim zamanında ekimler yapılmıştır. Deneme bölünmüş parseller (split plot) deneme deseninde, üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur.Denemede % 50 çiçeklenme gün sayısı, tam çiçeklenme gün sayısı, yaş ağırlık, kuru madde oram, kuru madde verimi ve yaprak,sap ve salkım oranlan değerlendirilmiştir. Silaj üretiminde yeşil aksamın fazla olması istendiği için, yeşil ot verimi açısından bakıldığında, Rox çeşidi ön plana çıkmaktadır. Silaj kalitesini ve silaj verimini etkileyen en önemli unsurlardan olan kuru madde verimi açısından değerlendirildiğinde ise, birinci ve ikinci zamanlarda Nes ön plana çıkarken, üçüncü zamanda Rox çeşidi, dördüncü ve beşinci zamanlarda ise Gözde 80 çeşidi ön plana çıkmaktadır. Denemenin kurulduğu yılın iklim verileri ve çeşitlerin yıl içersinde tüm ekim zamanlan sonunda gösterdiği performanslar dikkate alındığında, en iyi ekim zamanının Mayıs ayının ilk haftası olduğu sonucuna varılmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Sorgum, ekim zamanı, silaj JÜRİ: Prof. Dr. Sadık ÇAKMAKÇI Prof. Dr. Nihat ÖZEN Yrd. Doç. Dr. Mehmet BÎLGEN
ABSTRACT DETERMINATION OF OPTIMUM SEED-TIME FOR 6 DIFFERENT VARIETY IN PURPOSE OF SILAGE PRODUCTION IN MEDITERREANEAN COASTLINE Mehmet ÖTEN M.Sc. in Department of Field Crops Adviser: Prof. Dr. Sadık ÇAKMAKÇI January 2005, 56 pages Six different varietites (Gözde 80, Rox, Leoti, Early Sumac, Nes ve N 4692xRox melezi), registerred by Mediterreanean Agricultural Research Institute, were sown in different periods in order to determine the optimum seeding time. The experiment was conducted in a split plot design with three replications. Count of 50% blooming days, total blooming days, green (fresh ) yield, ratio of dry matter (mass), pro dry matter production, and leaf-stem-bunch ratio were observed. The rox variety comes to number one since the enhance of green foliage have been demanded. The dry matter production having been evaluated as the most important property in terms of slage quality and production Nest comes to fore at the first and second and at fourth Rox, at fifth period Gözde 80, respectively. The first week of May was determined to be optimum time compared to other seed period in view of the climatic conditions data of year, on which the experiments were conducted and the pronounced performance of varieties within other different seed time KEY WORDS: Sorghum, plantig time, silage. COMMITTEE: Prof. Dr. Sadık ÇAKMAKÇI Prof. Dr. Nihat ÖZEN Assoc. Prof. Dr. Mehmet BİLGEN ıı