Tez No İndirme Tez Künye Durumu
263875
Medeni Usul Hukukunda özel hüküm sebepleri (Kanunda düzenlenmemiş takdiri deliller) / Unarranged evidence in Civil Procedure Law
Yazar:NAGEHAN OKUMUŞ
Danışman: DOÇ. DR. İBRAHİM ÖZBAY
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Delil = Evidence ; Medeni usul hukuku = Law of civil procedura
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
123 s.
Medeni usul hukukunda deliller, kesin ve takdiri deliller olmak üzere ikiye ayrılır. Çalışma konumuzun esasını bu delil türlerinden takdiri deliller arasında yer alan özel hüküm sebepleri oluşturmaktadır. Özel hüküm sebepleri, kanunda sayılan delil türlerinin sınırlı olmadığını göstermektedir. Günümüzde yargılama esnasında, hâkimin özellikle teknolojinin gelişmesiyle, kanunda yer almayan pek çok delil türü ile karşı karşıya kalması muhtemeldir. Bu nedenle medeni usul hukukunda özel hüküm sebepleri konusu önem arz etmektedir.Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, ispat ve delillerle ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde genel olarak özel hüküm sebepleri incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise, özel hüküm sebepleri çerçevesinde bazı özel durumların irdelenmesine yer verilmiştir.
In civil procedure law, evidences split into two, direct evidences and discretionary evidences. The basis of our study subject is unarranged evidence in Turkish civil procedure law which is one of the discretionary evidences. Unarranged evidence in procedure law is indicative of that kinds of evidences isn?t just composed of the evidences which is in law. Nowadays, during judgement, depending on technological improvement, for judge to meet a lot of kinds of evidences which isn?t enacted in law seems to be higly likely. Therefore, in civil procedure law, unarranged evidences is of great importance.This thesis consist of three part. In the first section are given general description about proof and evidences. In the second section, in generally unarranged evidences is examined. In the last part of study, some special situations is examined within the frame of unarranged evidences.