Tez No İndirme Tez Künye Durumu
217819
A physicalistic approach to the explanatory gap problem / Açıklama boşluğu problemine fizikalist bir yaklaşım
Yazar:PAKİZE ARIKAN
Danışman: DOÇ.DR. ERDİNÇ SAYAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Ana Bilim Dalı
Konu:Felsefe = Philosophy
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
72 s.
Bazı nitel zihinsel deneyimler onları diğerlerinden ayıran kimi niteliksel özelliklere sahiptir. Bazı düşünürler bu zihinsel fenomenleri fiziksel olmayan varlıklarla açıklamaya çalışırken, kimileri tümüyle fiziksel açıklamalar sunmaktadırlar. Bu fiziksel açıklamalar zihin-beden ilişkisini belli bir ölçüde aydınlatsa bile, Joseph Levine'e göre bir nitel zihinsel deneyim ile buna sebebiyet verdiği düşünülen fiziksel olay arasında hala bir açıklama boşluğu vardır, çünkü belli bir fiziksel olayın belli bir niteliksel ve zihinsel deneyimi neden ve nasıl doğurduğunun açıklaması yoktur. Bu tezde açıklama boşluğunun fizikalizmle bağdaşıp bağdaşmayacağını görmek için, bu sorun araştırılmakta ve böylesi bir açıklama boşluğunu ontologik veya epistemolojik olarak yorumlayan bazı görüşler değerlendirilmektedir. Çalışmanın odak noktası fenomenal kavramlara gönderme yaparak açıklama boşluğuna fizikalist bir temel getiren Fenomenal Kavramlar Stratejisi'dir. Bu temellendirmenin yeterli olup olmadığı incelenmekte ve fenomenal kavramlara olası fizikalist bir açıklama önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Açıklama Boşluğu, Fenomenal Kavram, Fizikalism
A given qualitative mental experience possesses qualitative aspects, or qualia, that identify and distinguish it from other qualitative mental states. While some philosophers explained the mental phenomena by positing nonphysical kinds of entities, some others propose wholly physical explanations. Even if those physicalistic explanations of the mental shed some light on the issue of body-mind relation, Joseph Levine claims that there still exists an explanatory gap between a qualitative mental state and the physical state supposedly responsible for it, since there is no explanation of how and why a certain kind of physical state gives rise to a specific kind of quale.This thesis is an exploration of this problem and evaluation of some of the views that interpret the gap as either ontological or epistemological in order to find out whether the gap is compatible with physicalism or not. The focus is on the Phenomenal Concept Strategy that proposes a physicalistic account for the existence of the gap that is based on the character of phenomenal concepts. I examine whether this strategy is satisfactory or not and propose a possible physicalist account to the special character of phenomenal concepts. Keywords: The Explanatory Gap, Phenomenal Concept, Physicalism