Tez No İndirme Tez Künye Durumu
287116
Bakır (Cu), çinko (Zn), kadmiyum (Cd) ve karışımlarının Oreochromis niloticus'ta bazı hematolojik parametreler üzerine etkileri / Effects of copper (Cu), zinc (Zn), cadmium (Cd) and their mixture some hematological parameters of oreochromis niloticus
Yazar:SERVET DURAN
Danışman: PROF. DR. CAHİT ERDEM
Yer Bilgisi: Çukurova Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Biyoloji = Biology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
46 s.
Hematolojik parametrelerin balıklarda stres nedeni ile ortaya çıkan fizyolojik değişimleri saptamada önemli bir yer tutması nedeniyle, bu araştırmada bakır (5 ppm), çinko (5 ppm) ve kadmiyumun (1ppm) subletal derişmleri ile karışımlarının etkisinde Oreochronmis niloticus'ta hematokrit düzeyi, eritrosit alanı ve eritrosit nukleus alanı ile eritrosit sayılarının 24, 48 ve 96 saatlerde belirlenmesi amaçlanmıştır.Anılan parametrelerden hematokrit düzeyi kan örneklerinin hematokrit skalasında % olarak değerlendirilmesiyle, eritrosit sayıları ışık mikroskobunda sayma yöntemi ile eritrosit ve eritrosit nukleus alanları boyanmış yayma preparatların araştırma mikroskobunda incelenmesiyle belirlenmiştir.Hematokrit düzeyi karışımın etkisinde 96 saatte artma gösterirken, eritrosit sayısı 48 saatte Cd etkisinde düşmüştür. Belirlenen diğer kan parametrelerinde denenen süre ve derişimlerde bir değişim gözlenmemiştir.Bu bilgiler ışığında, O. niloticus'da denenen derişim ve sürelerde belirlenen metal ya da karışımlarının bu türde kısa sürede etki gösterdiği, homeostatik mekanizmaların 24 saat içerisinde devreye girerek kan parametrelerini normale dönüştürdüğünü ya da kalıcı etkinin uzun süreli etkide kalma ile ortaya çıktığını göstermektedir.
Since physiological changes in metabolic parameters are important factors in determining the stress conditions in fish, the aim of the present study was to determine the effects of copper (5 ppm ppm), zinc (5 ppm), cadmium (1 ppm) and their mixtures on hematocrit levels, erythrocyte and nucleus are and on the erythrocyte numbers of O niloticus after exposing the animals over 24, 48 and 96 hours.Hematocrit levels were determined as percentage on a hematocrit scale, erythrocyte counts were made carried by counting under a light microscope and the area of erythrocytes and nucleus were carried on by dyed spreaded slides under microscope.Hematocrit levels showed an increase under the effect o metal mixture after 96 hours of exposure while erythrocyte counts decreased after 48 hours of exposure under the effect of cadmium. No difference was observed in blood parameters at selected concentrations and periods.It can be concluded that the tested concentrations of the metals and exposure periods was too short to observe metal action, the blood parameters returned to normal due to homeostasis within 24 hours or the permanent effect of the metals shows itself in prolonged exposure periods, exceeding 96 hours of exposure in this species.