Tez No İndirme Tez Künye Durumu
94701 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
1961 Anayasası`nın getirdiği açılımın Türk sinemasındaki etkileri / The Effect of 1961 constitution on the Turkish cinema
Yazar:LEVENT YAYLAGÜL
Danışman: DOÇ.DR. KURTULUŞ KAYALI
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Radyo-Televizyon = Radio and Television ; Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
Dizin:Anayasa 1961 = Constitution 1961 ; Anayasa = Constitution ; Sinema = Cinema ; Sosyal gerçeklik = Social realizm ; Türk sineması = Turkish cinema
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
196 s.
193 ÖZET Bilindiği gibi 1961 Anayasası Türk anayasacılık tarihi içinde en özgürlükçü anayasa olarak kabul edilir. Türk toplumu daha önce yaşamış olduğu siyasal demokrasiye ilaveten sosyal demokrasi anlayışını 1961 anayasası ile yaşamıştır. Bu anayasanın amacı siyasi haklan yaşama geçirebilmek için sosyal hakların da gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Siyasal düzlemde bir aydınlar hareketinin sonucu olan anayasa kültürel alanda da yansımasını buldu. Bu alanlardan birisi de Türk Sinemasıdır. Türk Sinemasmda da Toplumcu gerçekçilik akımı bu anayasa ile doğmuştur. Bu akım içerisinde kabul edilen yönetmenler Türk Sinemasının en ileri örneklerini vermişlerdir. Bu dönemde 1960 öncesinde Türk Sinema tarihinde örneklerine rastlanmayan ve konusunu gündelik yaşamın sorunlarından alan filmler yapılmıştır. Bu filmlerde emek sermaye çelişkileri, yer altı ve yerüstü kaynaklarının millileştirilmesi, köy gerçekliği, toprakta ve suda mülkiyet ve bunun sebep olduğu sosyal problemler, aydımn toplumsal işlevi ve kadının toplumdaki yeri gibi pek çok sosyo-ekonomik ve sosyo-politik ve kültürel sorunlar ele alınıp işlenmiştir. Bu dönemde Türk sineması içerisinde kurumsal gelişmeler ve kuramsal tartışmalar yaşanmıştır. Türk Sineması içinde örgütlenmeler başlamıştır. Bunu film festivalleri, film194 arşivi ve çeşitli sinematekler kurulması izlemiştir. Sinemaya entelektüellerin ilgisi artmış sinema yayınlan çeşitlenmiştir. Ulusal bir sinema dili arayışları yine bu dönemde başlamıştır. İlk defa bu dönemde Türk Sineması uluslararası düzeyde bir basan yakalamıştır. Bütün bu niceliksel ve niteliksel gelişmeler 1961 Anayasasının sağladığı fikir ortamının ve toplumsal malzemelerin sayesinde oluşmuştur. Kısaca bu çalışmada 1961 Anayasasının getirmiş olduğu düşüncelerin o dönemde yapılan filmlere nasıl yansıdığı araştınlmıştır. O dönemde yapılan filmler tarihsel bir bakış anlayışıyla incelenerek bu anlayışlar ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
195 SUMMARY It is known that the constitution of 1961 aims to promote freedoms. Turkish society had had the experience of political democracy in 1950. But the constitution of 1961 aims to realize the social democracy. Because democracy is an abstract concept It turns into concrete with social and econoic rights. The constitution of 1961 was announced as a reaction of the intellectual elites to the application of Democratic Party. The constitution affected not only the political life but also the cultural life. As a result of this constitution a new movement that was named social realism, was observed in Turkish cinema. The directors who are accepted in social realism movement presnted the best films of Turkish cinema, which had never been seen before the military take over on May 27, 1960. These films' subjects were derived from the daily life, the problems everyone can meet in social life. In these films some new social, cultural and economic problems such as the contradiction of capital and labour, the nationalization of the natural sources, reality of villages, the possession of the water and land, the functions of intellectual in the society and the position of the women in life and etc were brought to the agenda.mirana wpwJosagA-aL SAipadsjad jBDuojsiq b ujum parareos 9J9a\ '1U9UI9AOUI xusijBdJ pnaos 9i$ uı pgonpojd 9J9M qoiqM suqg aqx muaup qspimx aqi pgpgjjB 1961JO uoijmijsuoo gqj Moq p9uaiB9S9J sba\ h uoijBygssip siqj ui 'nous iq iqSnaiq uognjpsuoo 9ip 'AjnBiuguj 9qj jo jjnsgj b sb 9J9M sjo9radoj9A9p 9S9ip uy '(JB9S ÎB9J9 gqx) uıjjgg ui pjBA\B jbuoijbuj91ui ub uoav euiaup qspimx 9uii} jsjg gqj joj pougd W[l iq 9SbîiSuB| BUJ9Up JBUOllBU B 9AOjduiI OJ p9UJ SJ0p9JIp 9UI0S pOUSd 9UJBS gqj iq p9AJ9SqO 9J9M S9UIZB§BUI BUI9UI3 9qj JO UOlJB0IJISJ9Aip 9UJ pUB BUI9U10 9ip uo P9JBJ1U90UO0 sjBttpgiPiui gqx p9punoj saAnpjB ranj guios 'uoijippB iq ppq 9J9AV S|BAI}S9J UIJIJ 91$ pUB UOlUtl jnoqBJ B papunOJ JOJ09S BUI9UT0 qSDJjnX UI 5JJOM OUM 9{d09d 9UJ, UOIinjTlSUOO 9ip VflW. UOTP9UUOO UI p9AJ9SqO 9J9M UOISStTOSIp [BDp9J09qi puB sıu9indo|9A9p jBuoıjtıııjsuı guios Jop9s Bux9up qspi-mx ui pouad iBip ui 961