Tez No İndirme Tez Künye Durumu
140137 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Needs assessment study on English language needs of the tour guidance students of faculty of applied sciences at Başkent University / Başkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tur Rehberliği bölümü öğrencilerinin İngilizce becerilerine yönelik ihtiyaçlarının değerlendirilmesi: Vaka incelemesi
Yazar:NEŞE EKİCİ
Danışman: PROF.DR. FERSUN PAYKOÇ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Başkent Üniversitesi = Başkent University ; Dil becerileri = Language skills ; Dil öğretimi = Language teaching ; Program değerlendirme = Program evaluation ; Tur rehberliği = Tour guidance ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim = Teaching ; İhtiyaç analizi = Needs analysis ; İngilizce = English
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
166 s.
öz BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ TUR REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE BECERİLERİNE YÖNELİK İHTİYAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: VAKA İNCELEMESİ Ekici, Neşe Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Fersun Paykoç Eylül 2003, 166 sayfa Bu çalışmanın amacı Başkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tur Rehberliği Bölümü öğrencilerinin İngilizce becerilerine yönelik ihtiyaçlarını öğrenciler, İngilizce hocaları ve program koordinatörlerinin algılarına dayanarak incelemek ve bu öğrenci grubunun İngilizce'ye yönelik tutumları ile özel amaçlı İngilizce içinde belirlenmiş olan öğrenme ve hedef alana yönelik ihtiyaçları arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu çalışmada kullanılan veri toplama araçları kırk beş öğrenciye uygulanan tutum ölçeği ve öğrenci ihtiyaç belirleme anketi, iki program koordinatörüne uygulanan Özel Amaçlı İngilizce Programı Tanımlama Formu vehem iki program koordinatörü hem de üç İngilizce hocasına uygulanan ihtiyaç belirleme anketidir. Tanımlayıcı veri analizi, öğrenciler, İngilizce hocaları ve idareciler arasında, öğrencilerin öğrenme ve hedef alana yönelik ihtiyaçları ile ilgili algılarda hem benzerlikler hem de farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Eş- Örneklem T Testi sonuçlan öğrenme ve hedef alana yönelik beceriler konusunda İhtiyaçların olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Korelasyon sonuçlan da öğrencilerin İngilizce'ye yönelik tutumlan ile öğrenme ve hedef alan ihtiyaçlan arasındaki ilişki değerleri açısından, yedi alt boyutun her biri için farklı olarak ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonuçlarına dayanarak konuşma, dinleme ve alan terminolojisine, öğrencilerin özel amaçlı İngilizce ihtiyaçlarım karşılamak amacıyla ağırlık verilebileceği önerilmiştir. Beceriye dayalı programı temel alıp, içerik ve tutumsal yaklaşımlan da ikincil tutarak bir program geliştirmenin de etkili olabileceği ifade edilmiştir. Bir başka öneri de, tutum alt boyutlarına da hitap edecek etkili öğretim materyallerinin kullanımım sağlamaktır. Anahtar Kelimeler: İhtiyaç incelemesi, özel amaçlı İngilizce, öğrenme ihtiyaçları, hedef alan ihtiyaçlan, program değerlendirme, tutum. vı
ABSTRACT A NEEDS ASSESSMENT STUDY ON ENGLISH LANGUAGE NEEDS OF THE TOUR GUIDANCE STUDENTS OF FACULTY OF APPLffiD SCIENCES AT BAŞKENT UNIVERSITY Ekici, Neşe M. S., Department of Educational Sciences Supervisor: Prof. Fersun Paykoç September 2003, 166 pages The purpose of this study was to examine the English language needs of Tour Guidance students of Faculty of Applied Sciences at Başkent University by referring to the perceptions of students, English instructors and curriculum coordinators and to see whether there was a relationship between students' attitude towards English language and their self ratings of learning and target needs. The data collection instruments used for the study were the attitude scale and student needs assessment questionnaire administered to forty-five students, ESP Identification Form administered to two curriculum coordinators and English Instructor Questionnaire administered to both of the curriculum coordinators and the three English instructors. inThe descriptive analysis of the data revealed that there were both similarities and differences among the perceptions of students, English instructors and curriculum coordinators with respect to the learning needs and target needs of students. Paired-Samples T Test results indicated need for most of the skills referring to learning and target needs. The relationship between students' attitude towards English language and their self ratings of learning and target needs came up to be of different values for the seven subdimensions of attitude. On the basis of the results of the study, it is suggested that speaking, listening and specialist vocabulary be emphasised more in order to fulfill the ESP needs of Tour Guidance students. Applying skill based syllabus as primary and situational and content approaches to syllabus design as subordinate is suggested to be effective as well. Using instructional materials appealing to the subdimensions of attitude is another suggestion presented. Keywords: Needs assessment, ESP (English for Specific Purposes), learning needs, target needs, program evaluation, attitude. IV