Tez No İndirme Tez Künye Durumu
290100
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundaki ithalat kaçakçılığı suçları ve kabahatleri / Crimes and misdemeanors of smuggling imports under anti-smuggling law no 5607
Yazar:DİLARA ŞAHİN
Danışman: PROF. DR. FATİH SELAMİ MAHMUTOĞLU
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı / Hukuk Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Kanunlar 5607 sayılı = Laws 5607 numbered ; Kaçakçılık = Smuggling ; Kaçakçılık suçları = Smuggling crimes ; İthalat = Import
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
148 s.
Dünya ticaretinin yaygınlaştığı bu dönemde, Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde mevzuatlarımızda değişiklikler yapılmaktadır. Bu kapsamda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu çıkartılmıştır. Bunun yanı sıra, kabahat fiilleri içinde ayrı düzenleme yoluna gidilerek, kabahatleri bir araya toplayan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikler kaçakçılık mevzuatı açısından yeni düzenlemeler yapma ihtiyacı doğurmuştur. Bu bağlamda; 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun getirdiği ?ekonomik suça, ekonomik ceza? prensibinden ayrılarak, yeni düzenlemeler içeren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu yürürlüğe girmiştir. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda, 1918 Sayılı Kanunun benimsediği prensibe dönüş yapılarak kaçakçılık suçları için hürriyeti bağlayıcı cezalar öngörülmüştür.Bu çalışmamızda; 31.03.2007 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak, yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan ithalat kaçakçılığı suçları ve kabahatleri işlenecektir. Bu kapsamda; konunun daha iyi anlaşılabilmesi için gümrük mevzuatına da değinilmiştir. Bu çerçevede konuyla ilgili teknik kavramlara ve Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.
World trade is widespread in this period, the European Union within the framework of changes made our legistation. In this context, the Turkish Criminal Code (Law No. 5237) and the Code of Criminal Procedure (Law No. 5271) were enacted. In addition, a separate regulatory path going in acts of misdemeanor, a misdemeanor that gathers together the Code Of Misdemeanors (Law No. 5326) came into force. These changes led to the need to make new arrangements for the smuggling legislation. In this respect, the Anti-Smuggling Code (Law No: 4926) brought "economic crimes for economic criminal, " the principle of separating, Anti-Smuggling Code (Law No: 5607) contains new regulations came into force. Anti-Smuggling Code (Law No: 5607) , Law No. 1918 adopted by the return principle stipulated penalties restricting freedom for smuggling crimes.In this study, published in the Official Gazette dated 31.03.2007, Law No. 5607 came into force in the Anti-Smuggling Code of import smuggling crimes and misdemeanors will be covered. In this context, the issue for a better understanding of the customs laws are also mentioned. Within this framework, the technical concepts and relevant decisions of the Supreme Court have been given.