Tez No İndirme Tez Künye Durumu
347303
Albania's quest for the EU membership and the prolonged integration process / Arnavutluğun AB üyelik arayışı ve uzayan entegrasyon süreci
Yazar:ELDA KURTI
Danışman: PROF. DR. MUSTAFA TÜRKEŞ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Konu:Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
111 s.
Bu tezin amacı Arnavutluk'un devam eden AB entegrasyon sürecini ve AB adaylık başvurusunu analiz etmektir. Bu çalışma, Arnavutluk-AB ilişkileri hakkında genel bir açıklama sunarak ve ülkedeki sosyal güçlerin AB entegrasyon sürecindeki politik tutumlarını göz önünde bulundurarak, pro- üyelik hegemonik bir perspektifin var olup olmadığını tespit etmeyi hedeflemektedir. Ek olarak, Arnavutluk'un AB üyelik macerasına yönelik AB'nin tutumunun bir analizi de madalyonun öteki yüzü olarak görülmeli ve sürecin anlaşılmasında önemli bir etken olarak anlaşılmalıdır. Bu tezde, entegrasyon teorileri Arnavutluk'un AB'ye entegrasyon sürecini açıklamada yetersiz görülmektedir ve bu nedenle süreç, neo-Gramsci'ci bakış açılarından analiz edilmeye çalışılmıştır. Oysa pro-üyelik perspektif Arnavutluk tarafında, oldukça kırılgan bir hegemonya da olsa, işe yarar gibi görülürken, bunun AB tarafında yokluğu veya eksikliği ülkenin entegrasyon sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Tez, böylece, Arnavutluk'un AB entegrasyonunu ucu açık bir süreç olarak ele almaktadır. Anahtar kelimeler: AB entegrasyonu, hegemonya, neo-Gramşiyan perspektifleri, ucu açık bir süreç, üyelik arayışı
The main aim of this thesis is to analyze Albania?s ongoing EU integration process and to consider Albania?s bid for the EU membership. This study, by providing an overview of Albania-EU relations in time and presenting an analysis of the stances of the social forces in the country regarding the EU integration process, aims to reveal the existence or not of a hegemonic pro-membership perspective in this regard. In addition, an analysis of the EU?s stance towards this Albania?s quest for the EU membership is to be considered as the other side of the same coin and as such, it is to be essential in the understanding of the process indeed. This thesis considers the integration theories as insufficient in explaining the Albania?s EU integration process and thus tries to make an analysis of it by reading it through the lenses of neo-Gramscian perspectives. Whereas a pro-membership perspective seems to be at work on the Albania side, though a very fragile hegemony, the absence or lack of it on the EU side has resulted in a prolonged integration process for the country. The thesis thus argues that Albania?s EU integration is an open-ended process. Keywords: EU integration, hegemony, neo-Gramscian perspectives, open-ended process, membership quest