Tez No İndirme Tez Künye Durumu
594538
An analysis of Turkish migration and asylum policies in the framework of world systems theory: Labour market integration of the Syrians under "temporary protection" / Dünya sistemleri teorisi çerçevesinde bir Türk göç ve sığınma politikaları analizi: "Geçici koruma" altındaki Suriyeliler'in iş piyasası entegrasyonu
Yazar:FARUK ÇAM
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ASUMAN GÖKSEL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Konu:Siyasal Bilimler = Political Science
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
116 s.
Bu tez, 2011'de başlayan Suriye mülteci krizine özellikle odaklanarak, Türk göç ve mülteci politikalarını Dünya Sistemleri Teorisi çerçevesinde analiz eder. Türkiye Cumhuriyeti, kısa zamanda çok büyük bir göç dalgasını tecrübe etti. Türkiye Cumhuriyeti, 1951 Cenevre Konvansiyonu'na coğrafi kısıtlamasını tutarak, Suriyeli sığınmacılara hukuksal anlamda mülteci statüsünü tanımamaktadır. Ancak hukuksal statülerine bakmaksızın, Suriyeli mülteciler iş piyasası, merkezi hükümet ve toplumla ilişki içine girerek geçimlerini sağlamak zorunda kalmışlardır. Bu kapsamda, Türkiye'de uluslararası göç ve mülteci politikaları üretimi son zamanlarda hız kazanmıştır, ancak yeni politikalar iş piyasası, hükümet ve temel haklara ilişkin açık bir çerçeve çizmemektedir. Bu durum Suriyeli mültecilerin piyasa aktörleri tarafından yüksek oranda sömürülmelerine sebep olmaktadır. Her ne kadar, Dünya Sistemleri Teorisi hakkındaki literatür genellikle uluslararası göçmen işçilerle ilgili olsa da, bu tez Dünya Sistemleri Teorisi öncüllerinin mülteci göçü ve entegrasyonu için de uygulanabilir olduğunu göstermiştir. Bu tez, Türkiye'nin yarı-çevresel pozisyonu ve bunun Suriyeli mültecilerin daha fazla sömürülmesinin çıkarımları arasındaki karşılıklı ilişkiyi incelemeye çalışmıştır.
This thesis analyses Turkish migration and refugee policies within the framework of World Systems Theory, with a special focus on Syrian refugee crisis which was started in 2011. Republic of Turkey has experienced a massive influx of Syrian refugees in a short period of time. Republic of Turkey, having still been holding the geographical limitation to the 1951 Geneva Convention, does not recognize Syrian asylum seekers as refugees in the legal sense. Regardless of their legal status, Syrian refugees had to make their livelihood by interacting with labour market, central government and society. In this sense, international migrant and asylum policy making in Turkey has gained momentum recently, and new policies for Syrian refugees do not draw certain provisions for labour market, relations with government and fundamental rights. This situation causes Syrian refugees to be highly exploited by market forces. Although, literature about World System Theory is highly occupied with international migrants, this thesis shows that premises of World Systems Theory are applicable for refugee migration and integration. This thesis tries to examine the correlation between semiperipheral position of Turkey and its implications for further exploitation of Syrian refugees.