Tez No İndirme Tez Künye Durumu
644832
Outdoor time practices in early childhood education: Parent andteacher views / Erken çocukluk eğitiminde açık hava zamanı uygulamaları: Öğretmen ve veli görüşleri
Yazar:MELİKE KANDEMİR
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ SERAP SEVİMLİ ÇELİK
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
167 s.
Bu araştırma ile okul öncesi öğretmenlerinin ve velilerin, anaokullarında gerçekleştirilen açık hava zamanına ilişkin görüşlerinin ve açık hava zamanı uygulamalarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma amaçlarına paralel olarak detaylı ve derinlemesine bilgilere ve daha geniş bir perspektife ulaşmak için nitel araştırma metodu kullanılmıştır. Ankara, Çankaya'da özel bir anaokulunda çalışan 12 okul öncesi öğretmeni ve çocukları bu anaokulunda kayıtlı olan 35 veli araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışma verileri öğretmenler ve veliler ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler, açık hava zamanı sırasında yapılan gözlemler ve aylık eğitim planı içerisinde yer alan açık hava etkinliklerinin incelenmesi ile toplanmıştır. Okulun dış mekânı oyun alanı, botanik bahçesi ve arka bahçesi çalışmanın gözlem alanlarını oluşturmaktadır. Araştırma bulguları, öğretmenlerin ve velilerin çocukların gelişim ve öğrenme süreçlerine olumlu katkılarda bulunduğu için açık hava zamanına önem verdiklerini göstermektedir. Öte yandan bu çalışma öğretmenlerin ve velilerin açık hava zamanına ilişkin görüşlerinin güvenlik, hava koşulları ve hijyen gibi çeşitli unsurlarla değiştiğini ortaya koymaktadır. Veli endişesi, iç mekân etkinliklerinin yoğunluğu, soğuk hava koşulları, yetersiz dış mekân ve dış mekân materyalleri gibi unsurların açık hava zamanını engellediği öğretmenler tarafından ileri sürülmüştür. Açık hava zamanının çoğunlukla doğayı keşfetme, serbest oyun oynama ve enerji atma amacıyla kullandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca açık hava zamanının yapısının, sıklığının ve sürekliliğinin çocukların gelişim seviyeleri, hava koşulları ve veli endişesine göre değiştiği gözlemlenmiştir. Doküman analizine bağlı olarak, açık hava etkinlik planlarının sıklığının yaş gruplarına ve mevsimlere göre değiştiği, planlarda genel olarak doğa ile ilgili temalara odaklanıldığı ve öğrenme materyali olarak doğal materyallerin yer aldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
This study was conducted with three aims which are exploring early childhood teachers' and parents' views regarding the outdoor time and examining teachers' outdoor time practices. Qualitative approaches were used to deeply investigate, gain a deeper understanding, and provide a broader perspective on the outdoor time concept during early childhood education. The sample of this qualitative study is 12 early childhood teachers who worked in a private kindergarten and 35 parents whose children were registered the same kindergarten in Çankaya, Ankara. Data sources were semi-structured interviews with teachers and parents, observation of teachers' outdoor practices, and document analysis of outdoor activities in the monthly education plans. Results displayed that both teachers and parents valued outdoor time due to the positive effects on development and learning. However, the study also found that views of the teachers and the parents vary according to some components like safety and weather. Parental concerns, weather conditions, and inadequate outdoor materials were stressed as some of the barriers to outdoor time. It was also observed that outdoor time was mostly aimed for exploring nature, providing free play, and releasing extra energy of children. Also, it was revealed that outdoor practices changes according to components like teachers' outdoor education background, developmental levels of children, and parental concerns. Based on the document analysis, it was reached that the frequency of outdoor plans changes according to age and seasons. Furthermore, nature-related topics were mostly focused and learning materials were preferred as natural components in outdoor activity plans.