Tez No İndirme Tez Künye Durumu
312472
1970-2000 yılları arası Türk sinemasında arabesk kültür üzerine bir inceleme / A survey on arabesque culture in Turkish cinema between the years 1970?2000
Yazar:SERDAR KAYA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. DAVUT ALPER ALTUNAY
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sinema Televizyon Ana Bilim Dalı
Konu:Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
Dizin:Arabesk = Arabesque ; Arabesk kültür = Arabesque culture ; Arabesk müzik = Arabesque music ; Sinema = Cinema ; Türk sineması = Turkish cinema
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
106 s.
1970?2000 yılları arası bir yaşam ve hayatı algılayış biçimi olarak arabesk kültürün doğrudan veya dolaylı olarak Türk sinemasına nasıl yansıdığını karakterler, karakterlerin mekânla ilişkileri, karakterlerin tutum ve davranışları ve karakterlere yüklenen diyaloglar üzerinden ortaya koymak bu araştırmanın ana amacıdır. Bu doğrultuda, öncelikle, arabesk kelimesinin etimolojik açıdan anlamı ve kavramın ilk kullanım biçimleri belirlenmeye; sonrasında, Türkiye'de arabesk kelimesinin ve arabesk kültür kavramının neye veya nelere karşılık geldiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Arabesk kültürün, farklı araştırmacılarca yapılmış tanımları incelenmiş, bu tanımlardan yola çıkılarak bir yaşam ve hayatı algılayış biçimi olarak arabesk kültüre ilişkin kapsayıcı tanımlar elde edilmeye çalışılmıştır. Arabesk kültür tanımlarının işaret ettiği yaşam ve hayatı algılayış biçimlerinin karakterler, mekânlar ve diyaloglar üzerinden sosyolojik eleştiri yöntemiyle Canım Kardeşim (1973), Sultan (1978), Banker Bilo (1980), Muhsin Bey (1987), Düttürü Dünya (1988), Üçüncü Sayfa (1999) filmleri üzerinden betimlemesi yapılmaya ve arabesk kültürün, belirtilen örneklem filmleri aracılığıyla hangi hayat ve düşünce biçimlerine nasıl karşılık geldiği görülmeye çalışılmıştır.
The main purpose of this study is to present by means of characters, relationships of the characters with the environment, attitudes and behaviors of the characters and dialogues imposed to characters; how the arabesque culture as a living style and as a life perception style is reflected directly or indirectly to Turkish cinema between the years 1970?2000. Accordingly, first of all, the first usage styles of the concept and the etymological meaning of the word ?arabesque? are tried to be determined; then the response or responses to the word arabesque and arabesque culture concept in Turkey are tried to be presented. The description of arabesque culture made by different researchers are examined, starting from this point of view inclusive descriptions are tried to be obtained concerning arabesque culture as a perception of life and living. Depiction of life and living perception styles pointed out by arabesque culture descriptions are tried to be made by means of characters, environments and dialogues with sociological criticism method by means of the films as; ?Canım Kardeşim? (1973), ?Sultan? (1978), ?Banker Bilo? (1980), ?Muhsin Bey? (1987), ?Düttürü Dünya? (1988), ?Üçüncü Sayfa? (1999) and which life and thought styles correspond to the arabesque culture is tried to be found out by means of these abovementioned sample films.