Tez No İndirme Tez Künye Durumu
487983
Çeşitli kekik ve nane türlerinin antistreptokokal ve antibiyofilm aktiviteleri / Antistreptococcal and antibiofilm activities of various thyme and mint species
Yazar:UYDU BALCI
Danışman: DOÇ. DR. NURDAN SARAÇ
Yer Bilgisi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Biyoloji = Biology
Dizin:Antibakteriyel ajanlar = Anti-bacterial agents ; Antibakteriyel aktivite = Antibacterial activity ; Ağız florası = Mouth flora ; Lamiaceae = Lamiaceae
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
117 s.
Bu çalışmada Lamiaceae familyasına ait Origanum onites, Thymbra spicata var. intricata ve Mentha pulegium uçucu yağları ve bu uçucu yağların majör bileşenleri olan karvakrol ve pulegonun oral patojenler olan Streptococcus mitis DSMZ 12643, Streptococcus oralis DSMZ 20395, Streptococcus sobrinus DSMZ 20742, Streptococcus parasanguinis DSMZ 6778 ve Streptococcus sanguinis DSMZ 20068 suşları üzerindeki antibakteriyel ve antibiyofilm aktiviteleri araştırılmıştır. Bitki örneklerine ait uçucu yağlar Clevenger aparatı kullanılarak hidrodistilasyon yoluyla elde edilmiştir. Uçucu yağların ve majör bileşenlerin oral patojenler üzerindeki antibakteriyel aktiviteleri disk difüzyon ve tüp dilüsyon metodu ile, antibiyofilm aktivite ise kristal viyole metodu ile tespit edilmiştir. Test materyalleri arasında oral patojenlere karşı en yüksek antibakteriyel etki O. onites uçucu yağında belirlenmiştir. O. onites en yüksek antibakteriyel etkiyi S. mitis DSMZ 12643, S. oralis DSMZ 20395 ve S. sobrinus DSMZ 20742 üzerinde göstermiştir. T. spicata var. intricata en yüksek antibakteriyel aktiviteyi S. mitis DSMZ 12643 üzerinde gösterirken, bu iki uçucu yağın majör bileşeni olan karvakrol en güçlü antibakteriyel aktiviteyi S. oralis DSMZ 20395'e karşı göstermiştir. M. pulegium uçucu yağı en yüksek antibakteriyel aktiviteyi S. sobrinus DSMZ 20742'a karşı gösterirken pulegonun gösterdiği en güçlü aktivite S. sobrinus DSMZ 20742 ve S. sanguinis DSMZ 20068'e karşıdır. Test materyallerinin MİK ve MİK/2 değerlerinin oral streptokoklar üzerindeki antibiyofilm aktiviteleri % 3 ile % 99 arasında değişiklik göstermektedir. En yüksek antibiyofilm aktivite S. sanguinis DSMZ 20068'e (% 99) karşı T. spicata var. intricata uçucu yağında tespit edilmiştir. Buna karşın O. onites uçucu yağı ve karvakrolde en güçlü antibiyofilm aktivite S. parasanguinis DSMZ 6778'e karşı belirlenmiştir. M. pulegium uçucu yağının en yüksek antibiyofilm aktivite gösterdiği suş S. sanguinis DSMZ 20068 iken pulegonun en güçlü aktivitesi S. mitis DSMZ 12643'e karşıdır. Bu tez çalışmasında; O. onites, T. spicata var. intricata ve M. pulegium uçucu yağlarının özellikle diş çürümesine neden olan oral patojenlere karşı koruyucu potansiyele sahip olduğu ve bu doğal ürünlerin oral streptokokların biyofilm oluşumunun engellenmesinde etkili olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
In this study, the antibacterial and antibiofilm activities of Origanum onites, Thymbra spicata var. intricata and Mentha pulegium essential oils belonging to the Lamiaceae family, and of the major compounds (carvacrol and pulegone) of these essential oils on the oral pathogens Streptococcus mitis DSMZ 12643, Streptococcus oralis DSMZ 20395, Streptococcus sobrinus DSMZ 20742, Streptococcus parasanguinis DSMZ 6778 and Streptococcus sanguinis DSMZ 20068 strains were investigated. The essential oils of the plant samples were obtained with hydrodistillation using Clevenger apparatus. The antibacterial activities of the essential oils and their major compounds on oral pathogens were determined by disc diffusion and tube dilution methods, the antibiofilm activity was determined by crystal violet method. Among the test materials, the highest antibacterial effect against oral streptococci was determined for O. onites essential oil. O. onites showed the highest antibacterial effect on S. mitis DSMZ 12643, S. oralis DSMZ 20395 and S. sobrinus DSMZ 20742. T. spicata var. intricata showed the highest antibacterial activity on S. mitis DSMZ 12643. The major component of these two volatile oils, carvacrol, showed the strongest antibacterial activity against S. oralis DSMZ 20395. M. pulegium volatile oil showed the highest antibacterial activity against S. sobrinus DSMZ 20742. The strongest activity of pulegone was against S. sobrinus DSMZ 20742 and S. sanguinis DSMZ 20068. The antibiofilm activity of the test materials were between 3% to 99% at the MIC and MIC/2 values. The highest antibiofilm activity was observed against S. sanguinis DSMZ 20068 (99%) by the T. spicata var. intricata essential oil. Despite that, the strongest antibiofilm activity was observed against S. parasanguinis DSMZ 6778 for O. onites essential oil and carvacrol. While M. pulegium showed the highest antibiofilm activity against S. sanguinis DSMZ 20068, the strongest antibiofilm activity of pulegone was observed against S. mitis DSMZ 12643. As a result of this thesis study, it was concluded that essential oils of O. onites, T. spicata var. intricata and M. pulegium have a potential preventive effect on oral streptococci that cause caries and thus these natural agents may be used effectively against biofilm formation of the oral streptococci.