Tez No İndirme Tez Künye Durumu
427100
Akciğeri kanseri olgularında tedavi sonrası saptanan medikal sorunlar / Medical problems after treatment in lung cancer cases
Yazar:GERSİ ALİSHA
Danışman: DOÇ. DR. SALİH SERDAR ERTURAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Konu:Göğüs Hastalıkları = Chest Diseases
Dizin:Kanser hastaları = Cancer patients
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2013
85 s.
Amaç : Akcier kanseri, tedavisi zor ve mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Onkolojik tedavi sonrası hastalarda nüks, progresyon ve çeitli medikal sorunlar sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Çalımamızda akcier kanseri hastalarında onkolojik tedavi sonrasında saptanan medikal sorunların belirlenmesi amaçlandı. Metod: Çalımada Cerrahpaa Tıp Fakültesi Göüs Hastalıkları Anabilim Dalında takipli Ocak 2012 tarihinden sonra histopatolojik olarak kesin akcier kanseri tanısı konmu veya tedavisi bitmi 40 hastanın dosya verileri retrospektif olarak incelenerek hastaların ya, cinsiyet, sigara kullanım miktarı, komorbid hastalıkları, akcier kanseri tanı tarihleri, aldıkları tedavi rejimi, tedavi süreleri ve tedavi sonrasında saptanan medikal sorunlar kaydedildi. statistiksel analiz için SPSS 20.0 ( Statistical Package for Social Sciences, for Windows, USA) programı kullanıldı. Bulgular: Hastaların 36?sı (%90) erkek, 4?ü (%10) kadın olup ya ortalaması 63.5± 8.8 yıl idi. 38 hasta (%95) sigara içmiti. Sigara içen hastaların ortalama sigara içme miktarı 48.7± 22.1 paket-yıl idi. Hastaların 30?unda (%75) komorbidite bulunmaktaydı. Komorbidite sıklıına baktıımızda 14 (% 35) olguda hipertansiyon, 12 (% 30) olguda KOAH, 8(% 20) olguda koroner arter hastalıı, 6 (%15) olguda DM, 3 (%7,5) olguda akcier tüberkulozu, 3 (%7,5) olguda hiperlipidemi, 2 (%5) olguda aritmi, 2 (%5) olguda KKY, 1 (%2,5) olguda SVO ve 1 (%2,5) olguda KBY vardı. 17 hasta (%42,5) adenokanser, 12 hasta (%30) skuamoz hücreli kanser, 9 hasta (%22.5) KHAK, ve 2 hasta (%5) tanımlanamayan KHDAK tanısı almıtı. Kemoterapi ve radyoterapi tedavi yanıtlarına baktıımızda; 5 hastada tam yanıt, 13 hastada kısmi yanıt, 14 hasta yanıtsız ve 5 hastada progresyon saptandı. KHAK olguların KHDAK?e göre onkolojik tedavi yanıtları daha iyiydi. ( p= 0.044) Adenokanser olgularında onkolojik tedavi yanıtı skuamoz hücreli kansere göre daha iyiydi. (p=0.131) Hastalar onkolojik tedaviden ortalama 94,1 ± 72 gün sonra medikal sorun nedeniyle hastaneye bavurdu. Hastaların tedavi sonrası hastaneye bavurma semptomlarından en sık nefes darlıı görüldü. 21 hasta (%52,5) nefes darlıı, 12 hasta (%30) öksürük, 8 hasta (%20) balgam, 8 hasta (%20) ate, 8 hasta (%20) halsizlik, 6 hasta (%15) arı, 6 hasta (%15) genel durum bozukluu, 4 hasta (%10) hemoptizi, 3 hasta (%7,5) bilinç bozukluu, 3 hasta (%7,5) bacaklarda ilik, 2 hasta (%5) yürüme zorluu, 1 hasta (%2,5) konuma bozukluu, 1 hasta (%2,5) denge bozukluu, 1 hasta (%2,5) konvülziyon, 1 hasta (%2,5) hemipleji ve 1 hasta (%2,5) bacakta uyuukluk ikayetleri ile hastaneye bavurdu. Onkolojik tedaviden sonra medikal sorun nedeniyle hastaneye bavuran hastalarda en sık hastalık progresyonu (%32,5), nüks (%30) ve pnömoni (%25) saptandı. Tedaviye yanıt alınan olgularda nüks ortalama 3,7 ± 2 ay sonra gözlendi. Tedaviye yanıt alınamayan olgularda hastalık ortalama 1,9 ± 1,8 ay içinde progrese etti. Nüks ve progresyon en sık akcierde geliti. Kitleye yönelik küratif radyoterapi uygulanan hastalarda, uygulanmayanlara göre nüks görülme oranı daha azdı. (p=0,023) KHAK hastalarında KHDAK?e göre nüks daha sık saptandı. (p =0.6) Hastaların ortalama sa kalım süreleri 17,5 ay (%95 güven aralıı 14,9-20,1) medyan sakalım süreleri 17 ay (%95 güven aralıı 12,7 - 21,2) olarak saptandı. Sonuç: Akcier kanseri hastalarında onkolojik tedavi sonrası en sık saptanan medikal sorunlar tümörün nüks ve progresyonudur. Onkolojik tedavi sonrası olgular ortalama 94,1 ± 72 gün sonrası medikal nedenlerle hastaneye bavurmaktadırlar. Tedavisi tamamlanan akcier kanseri olgularında tedaviye yanıtın deerlendirilmesinden sonraki ilk klinik deerlendirme ve radyolojik inceleme üç ay içinde yapılmalıdır. Olgunun tedaviye yanıtına göre bu süre daha erkene çekilebilir.
Introduction:Lung cancer is a difficult to treat disease with high mortality. After oncological treatment patients often arise relapse, progression of disease or various medical complications. The goal of our study was to describe and assesss the medical complications detected after oncological treatment of lung cancer. Methods: In this retrospective study we reviewed the charts of 40 patients who were diagnosed with lung cancer by histopathological examination or finished the oncological treatment after January 2012 and followed by the Department of Pulmonary Diseases at Cerrahpasa Faculty of Medicine. Data regarding age and gender distribution, smoking history, comorbidities, diagnosis date, treatment regimen, duration of the treatment and medical complications detected after oncologic treatment was collected. Statistical analysis was done using SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences, for Windows, USA) program. Findings: Average age of the patients was 63.5± 8.8; 36 (90%) were males, 4 (10%) females. 38/40 (95%) were smokers with a mean duration of 48.7+/-22.1 pack-years. 30% of the patients had at least one medical comorbidities, including 14 (35%) with hypertension, 12 (30%) with COPD, 8 (20%) with coronary artery disease, 6 (15%) with diabetes mellitus, 3 (7,5%) with pulmonary tuberculosis, 3 (7,5%) with hyperlipidemia, 2 (5%) with arrhythmia, 2 (5%) with congestive heart failure, 1 (2,5%) with stroke and 1 (2,5%) with chronic renal failure. . Histopathologic examination revealed that 17 (42.5%) of the cases were adenocarcinoma, 12 (30%) squamous cell carcinoma, 9 (22.5%) small cell carcinoma and 2 (5%) cases of unidentified NSCLC. Regarding the response rates of chemotherapy and radiation, 5 patients had complete response, 13 of them partial response, whereas 14 patients did not respond to treatment and 5 patients demostrated progression. n SCLC patients oncological treatment response were better compared with NSCLC patients. (p= 0.044) n adenocarsinoma the patients oncological treatment response where better compared with squamous cell carsinoma too. (p=0.131) After the cancer treatment, most patients were re-admitted to the hospital within an average of 94.1+/-72 days with medical complications. 21 (52,5%) patients presented with shortness of breath, 12 (30%) with cough, 8 (20%) with increased sputum, 8 (20%) with fever, 8 (20%) with fatigue, 6 (15%) patients with pain symptoms, 6 (15%) with other constitutional symptoms, 4 (10%) with hemoptysis, 3 (7.5%) with altered mental status, 3 (7.5%) with lower extremity edema, 2 (5%) with difficulty walking and one each (2.5%) with aphasia, seizures, imbalance, hemiplegia and leg paresthesia,respectively. Among these patients the etiology of the symptoms was found to be most often cancer progression (32.5%), relapse (30%) and pneumonia (25%). In the patients that responded to oncological treatment, relapse was seen on average after 3,7 ± 2 months. In the cases that did not respond to oncological therapy, progression was noticed within 1,9± 1,8 months. Both relapse and progression of the cancer was more frequently seen in the lungs. Relapse was seen less frequently in the patients treated with curative chemotherapy (p=0.023), but more often in small cell cancer cases. (p=0.6). Overall, average duration of survival of our patients was 17.5 months (95% Confidence Interval 14.9-20.1), whereas median duration of survival was 17 months (95% Confidence Interval 12.7-21.2) Conclusions: In lung cancer patients after oncological treatment, relapse and progression are the most frequent complications that follow oncological therapy. These patients have a high re-admission rate due to complications with an estimated duration until re-admission of 94.1+/-72 days. All cases that complete therapy should be reevaluated clinically and radiologically within three months after the evaluation of treatment response. These period can be reduced based on the individual response to therapy.