Tez No İndirme Tez Künye Durumu
433229
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi algoloji kliniğinde spinal kord stimülasyonu uygulanan hastaların retrospektif değerlendirilmesi / A rotrespective study evaluation of patients undergoing spinal cord stimulation in algology clinic of Akdeniz University Faculty of medicine
Yazar:İREM ÖZDEMİR
Danışman: DOÇ. DR. MERT AKBAŞ
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı / Algoloji Bilim Dalı
Konu:Anestezi ve Reanimasyon = Anesthesiology and Reanimation
Dizin:Ağrı = Pain ; Bel ağrısı = Back pain ; Cerrahi = Surgery ; Cerrahi tedavi = Surgical treatment ; Retrospektif çalışmalar = Retrospective studies ; Spinal kord = Spinal cord ; Spinal kord hastalıkları = Spinal cord diseases
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2016
61 s.
Kronik ağrı hala sık görülen ve tedavide zorluklarla karşılaşılan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (1-3). Hayat boyunca spinal ağrının prevelansı %65-80 olarak bilinmektedir (17-19). Ağrı tedavisi yöntemlerinin gelişiminde elde edilen bilimsel temeller ve klinik bilgiler ışığında son 40 yılda uygulanmaya başlayan nöromodülasyon teknikleri önemli bir yer tutmaktadır. Nöromodülasyon uygulamaları ağrı yolaklarının dinamik ve/veya fonksiyonel inhibisyonu temeline dayanır. Spinal kord stimülasyonu, hastanın omuriliğine düşük voltajlı elektrik akımı verilerek hedeflenen bölgede beyne giden ağrı sinyallerinin iletiminin engellenmesi ve ağrının kesilmesi işlemidir. Spinal Kord Stimülasyonu (SKS) ilk olarak 1967 yılında bir beyin cerrahı olan Dr. Norman Shealy ve ark. tarafından kullanılmıştır. Bu yeni uyarı tedavisinin uygulanmaya başlandığı yıllarda elektriksel stimülasyonun sadece medulla spinalisin dorsal boynuzunu etkileyeceği düşünüldüğünden "Dorsal Kolon Stimülasyonu" (DKS) adı verildi. Ancak ileriki yıllarda elektriksel uyarının medulla spinalisin her yerinde inhibisyon sağladığı ortaya konulduğundan bu işlemin adı Spinal Kord Stimülasyonu (SKS) olarak değiştirildi (28). SKS nin ağrı üzerine olan mekanizması hala tam olarak anlaşılamamıştır. Günümüzde SKS'nin etki mekanizması ile ilgilili pek çok teori öne sürülmektedir. Bunlar arasında kapı kontrol teorisi, spinotalamik nöronların direkt inhibisyonu, desendan modulatör etkiler, sempatik aktivitenin değişikliğe uğraması ve nörokimyasal modülasyon mevcuttur. SKS Başarısız bel cerrahisi sendromu (BBCS), Radikular ağrı sendromu veya disk hernisine bağlı radikülopati, Postlaminektomi ağrı, Multiple operasyonlar, Başarısız disk cerrahisi, Dejeneratif Disk Hastalığı (konservatif ve cerrahiye dirençli ağrısı olan), Periferal kozalji, Epidural fibroz, Araknoidit veya lumbar adhesive araknoidit, Kompleks rejyonel ağrısendromu (KRAS), Refleks sempatik disrtrofi (RSD), Vertebral metastazı bulunan kanser ağrıları endikasyonlarıyla uygulanabilir. Çalışmamızda, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı kliniğinde Şubat 2011-Ocak 2015 tarihleri arasında spinal kord stimülasyonu(SKS) uygulanan 62 hastanın işlem öncesi ve sonrasındaki ağrı düzeyleri, analjezik ilaç kullanımları, uyku düzenleri değerlendirilmiş, işlem memnuniyetleri, günlük aktivite değişiklikleri ve işe dönüş süreleri sorgulanmıştır. Ayrıca meydana gelen komplikasyonlar raporlanmıştır. Yaptığımız çalışmada SKS prosedürü uyguladığımız hastaların ağrı seviyelerinin azaldığını, buna bağlı uyku düzenleri ve günlük aktivitelerinin iyileştiği sonucunu bulduk ancak çalışmamızın kısıtlayıcı yönlerinden biri olan SKS implantasyonunun iki farklı uygulayıcı tarafından yapılmış olması ve iki farklı firmaya ait cihaz kullanılması sebebiyle bu değişkenlerin hasta sonuçlarını etkilemiş olabileceğini düşünmekteyiz. Sonuç olarak; yapılan diğer çalışmalar ve bizim çalışmamızın gösterdikleri doğrultusunda SKS 'nin kronik ağrı palyasyonunda etkili ve güvenilir bir tedavi yöntemi olduğu düşüncesindeyiz. Anahtar Sözcükler: Spinal Kord Stimülasyonu, Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu, Bel Ağrısı
A Rotrespective Study Evaluation of Patients Undergoing Spinal Cord Stimulation in Algology Clinic of Akdeniz University Faculty of Medicine Chronic pain is a common problem which causes difficulties on patients' treatment. Prevelance of spinal pain is 65-80% during the life. Neuromodulation technic occupies an important place in pain management during last forty years. Neuromodulation is based on inhibition of pain pathways dynamicly and functionally. The main principle in spinal cord stimulation (SCS) is administering a low voltage electrical current to the spinal cord of patients and inhibiting the transmission of pain signals to the brain within the targeted area, therefore creating an analgesia. SCS was firstly used in 1967 by Dr. Norman Shealy and et all. When SCS used newly, it was thought affecting only dorsal horn cells. So It was called as a dorsal colon stimulation. Shortly therafter it was determined that the electrical stimulation provides inhibition on the whole medulla spinalis. So the system's name was changed as a spinal cord stimulation. The mechanisms of SCS by which it modulates pain, are not yet fully understood. There are many theories about mechanisms. Some of them are gate control mechanism, direct inhibition of spinothalamic neuron, desendan modulator effects, changes on symphatetic activity and neurochemical modulation. SCS is used for various indications such as Failed Back Surgey Syndrome, radicular pain syndrome, radiculopathy related disc hernia, failed disc surgery, postlaminectomy pain, degenerative disc disease, peripheral causalgia, epidural fibrosis, arachnoiditis, complex regional pain syndrome, reflex sympathetic dystrophy and cancer pain. 62 patients applied SCS were included in retrospective study from february 2011-january 2015 in Akdeniz University medicine faculty algology department. We asked about patients' VAS values before and after procedure, analgesic medicine usings, sleep disorders, pleasure after procedure, daily activity improvement and time of going back to work. We found that decrease on the patients' pain severity and improvement on quality of sleep and daily activities. But there were limitations such as applying SCS by two different pain specialist and using two different companys' system. We thougt these factors could effect our results. As a result; Our study and the other studies show that SCS is reliable and effective procedure on chronic pain management. Key words : Spinal Cord Stimulation, Failed Back Surgery Syndrome,Low Back Pain