Tez No İndirme Tez Künye Durumu
579230
2000 yılı sonrası Türkiye sinemasında ötekinin temsili: "Çoğunluk, Tepenin Ardı, Bulutları Beklerken" filmlerinin analizi / After 2000, the representation of the other films in Turkey: "Majority, Beyond the Hill, Waiting for the Clouds" for film analysis
Yazar:EYLEM SULTAN YANMAZ
Danışman: PROF. AHMET AYHAN
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı
Konu:Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
149 s.
Son zamanlarda öteki kavramı birçok farklı alanda, popüler bir yaklaşım olarak yerini almaktadır. Sinemada popüler bir kitle iletişim aracı olarak ötekinin farklı görünümlerine yer vermektedir. Ötekini ele alırken de içinde bulunduğu toplumun dinamiklerinden etkilenerek aslında toplumun aynası görevini üstlenmektedir. Bu açıdan çalışmanın amacı, sinema ve öteki ilişkisini, tüm bu oluşumlar etrafında değerlendirilmesidir. Toplumda öteki olarak algılanan, biz ve onlar ayrımının yapıldığı, farklı etnik grupların sinemada kendini gösterme biçimleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Öteki kavramı ulusal devlet ve ulusal kimlik bağlamında incelenmiştir. Öteki kavramına dair kavramsal yaklaşımlar ile birlikte, ulus devlet ve kimlik olgusunun öteki ile olan ilişkisi tartışılmıştır. Türkiye'de ulusal devletin oluşumu, Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminden itibaren başlayan ıslahat hareketleri ve yükselen milliyetçilik görüşü ile devam niteliği taşıdığı için bütünlük açısından beraber ele alınmıştır. Türkiye'deki azınlıklar ve farklı etnik kimliklerin yeni oluşan ulus-devlet içerisindeki yerine değinilmiştir.2000 yılı sonrası Türkiye sinemasında öteki kavramının değişimini anlayabilmek adına daha önceki dönemlerde çekilen filmlere konu edilmiş öteki temsillerine yer verilmiştir. Bu çalışmada, 2000 yılı sonrası Türkiye Sinemasında ötekinin temsilin ne şekilde ve ne kadar değiştiği sorunsalı, örnek filmlerle nitel içerik analizi yöntemi kullanılarak irdelenmiştir.
Recently, the concept of other has been included in many different areas as a popular approach. Cinema gives place to different appearances of the other as a popular mass medium. While embracing the other, it is affected by the dynamics of society and actually becomes the mirror of society. In this respect, the aim of the study is to evaluate the relationship of cinema and other on the basis of all these formations. It was tried to reveal the ways the different ethnic groups, which are perceived as the other in society and are subjected to discrimination as us and them, show themselves in cinema. The concept of the other was examined within the context of national state and national identity. Along with conceptual approaches concerning the concept of other; the relationship of the phenomenon of nation-state and identity with the other has been discussed. Because the formation of national state in Turkey is considered a continuation of the reform movements which started during the period of stagnation in the Ottoman Empire and the rising nationalism vision, they were embraced together in terms of integrity. The study addressed the place of minorities and different ethnic identities in Turkey in the recently formed nation-state. Representations of the other in previous period movies were examined for the purpose of understanding the change of the concept of the other in the Turkish cinema after the 2000s. The study examines the problematic about how and to what extent the position of the other in the Turkish cinema has been changed after the 2000s, using qualitative content analysis with example movies.