Tez No İndirme Tez Künye Durumu
556457
Türk ve Suriyeli ortaokul öğrencilerinin görsel sanatlar dersi kazanımları, tutumları ve akademik benlik kavramlarının incelenmesi / Investigations of the attitudes of turkish and Syrian secondary school students' acquisitions, attitudes and academic self-concept for visual arts lessons
Yazar:SELMA YANAL
Danışman: PROF. TÜRKAN ERDEM
Yer Bilgisi: Necmettin Erbakan Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı / Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Akademik benlik = Academic self ; Görsel sanatlar = Visual arts ; Görsel sanatlar dersi = Visual arts course ; Görsel sanatlar eğitimi = Visual arts education ; Ortaokul öğrencileri = Secondary school students ; Resim eğitimi = Painting education ; Suriyeliler = Syrians ; Türk öğrenciler = Turkish students ; Öğrenci tutumu = Student attitude
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
134 s.
Suriyeli ve Türk ortaokul öğrencilerinin görsel sanatlar dersi kazanımları, tutumları ve akademik benlik kavramı arasındaki ilişkiyi araştıran bu çalışma karşılaştırmalı tarama (survey) modeli ile yürütülmüştür. Araştırma 2018-2019 Öğretim yılında Konya İli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ortaokullarda öğrenim gören 160 Türk ve Suriyeli öğrenciden oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Ortaokul Görsel Sanatlar Dersi Kazanım Ölçekleri, Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği ve Akademik Benlik Kavramı Ölçekleri kullanılmıştır. Bu kapsamda Suriyeli ve Türk öğrencilerin görsel sanatlar dersi kazım ve tutumlarının karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t Testi, ayrıca öğrencilerin akademik benlik kavramları, görsel sanatlar dersi kazanım ve tutumları arasındaki ilişkilerin analizinde Pearson Momentler Çarpım Korelasyon tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına ve araştırma verilerine göre ortaokulda tüm sınıf düzeylerinden görsel sanatlar dersinin kazanımlarında Türk öğrencilerin Suriyeli akranlarına kıyasla daha yüksek ortalamalar elde ettiği görülmüştür. Araştırmanın bir diğer bulgusu da Türk ve Suriyeli öğrencilerin görsel sanatlar derslerine yönelik tutumlarında anlamlı farklılıklar söz konusudur. 5. sınıf düzeyinde Türk öğrencilerin Suriyeli akranlarına kıyasla görsel sanatlar dersine yönelik daha olumlu ve yüksek düzeyde olumlu tutumlara sahip olduğu görülmüştür. Bununla birlikte 6. ve 7. sınıflarda Türk ve Suriyeli öğrencilerin görsel sanatlar dersine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. 8. sınıf düzeyinde ise diğer sınıf düzeylerinden farklı olarak Suriyeli öğrencilerin Türk akranlarına kıyasla görsel sanatlar dersine yönelik daha yüksek ve olumlu tutumlara sahip olduğu görülmüştür. Tezde ulaşılan son bulgu ise gerek Türk, gerek Suriyeli öğrencilerin akademik benlik kavramları ile görsel sanatlar dersi kazanımları ve tutumları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Görsel sanatlar dersi, Türk öğrenciler, Suriyeli öğrenciler, Ders kazanımı, Tutum, Akademik benlik kavramı.
This study which was conducted to investigate the relationship between Syrian and Turkish secondary school students' acquisitions, attitudes and academic self-concept for visual arts lesson was carried out by using comparative survey model. The participants of the study consisted of 160 Turkish and Syrian students studying in the secondary schools of Konya Province in 2018-2019 academic year. Secondary Visual Arts Course Achievement Scales, Attitude Scale towards Visual Arts Course and Academic Self Concept Scales were used in collecting the research data. In this context, Independent sample t-test was used to compare the acquisition and attitudes of the visual arts courses of Syrian and Turkish students. Also, Independent sample t-test was used to compare the acquisition and attitudes of the visual arts courses of Syrian and Turkish students. According to the research findings, it was found that the Turkish students gained higher averages compared to their Syrian peers in the acquisition of visual arts from all grade levels in secondary school. Another finding of the study is that there are significant differences between Turkish and Syrian students in their attitudes towards visual arts courses. At the 5th grade level, it was seen that Turkish students had positive and higher positive attitudes towards visual arts course than their Syrian peers. However, in the 6th and 7th grades, there was no significant difference between Turkish and Syrian students' attitudes towards visual arts. At the 8th grade level, it is seen that Syrian students have higher and positive attitudes towards visual arts compared to their Turkish peers. The last finding of the thesis was found to be significant relationships between academic self-concept and visual arts lesson acquisition and attitudes of both Turkish and Syrian students. Keywords: Middle School, Visual Arts Course, Turkish students, Syrian students, Course acquisition, Attitude, Academic self concept