Tez No İndirme Tez Künye Durumu
319924
Aile hekimliğinde çalışan sağlık personelinin örgütsel bağlılık ve iş tatmini ilişkisi üzerine bir araştırma / A search about relationship between organizational commitment and job satisfaction family health personnels who work in family medicine
Yazar:HANİFE ÇELİK
Danışman: PROF. DR. FATİH SEMERCİÖZ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hastane ve Sağlık Kur. Yön. Bilim Dalı
Konu:Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management ; İşletme = Business Administration
Dizin:Aile hekimliği = Family practice ; Bağlılık = Commitment ; Personel = Personnel ; Sağlık personeli = Health personnel ; Örgütsel bağlılık = Organizational commitment ; İş doyumu = Job satisfaction
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
211 s.
Bu çalışma, aile hekimliğinde çalışan sağlık personelinin(aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları), iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, iş tatmini; içsel ve dışsal iş tatmini faktörleri açısından, örgütsel bağlılık; duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyutlu örgütsel bağlılık unsuru açısından değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonunda, iş tatmini ve örgütsel bağlılık ilişkisi ortaya konulmuştur.Çalışma; literatür taraması ve saha araştırmasında yapılan anket uygulamasından oluşmaktadır. Saha uygulaması, İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan izin doğrultusunda İstanbul'un bir ilçesinde bulunan 47 aile sağlığı merkezinde çalışan ve araştırmamıza gönüllü olan 44 aile hekimi ve 41 aile sağlığı elemanı olmak üzere, toplam 85 sağlık personeli ile yapılmıştır. Araştırmada; örgütsel bağlılık ölçeği OCQ(Organizational Commitment Questionnaire), iş tatmini ölçeği MSQ(Minnesota Satisfaction Questionnaire) ve demografik özellikler soru formu kullanılmıştır.Araştırma sonucunda; aile hekimliğinde çalışan sağlık personelinin genel, içsel ve dışsal iş tatmini ile örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık ve normatif bağlılık boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Aile hekimliğinde çalışan sağlık personelinin genel iş tatminleri arttıkça örgütsel bağlılıklarının da arttığı sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelime: Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini, Aile Hekimliği.
In this study, was made in order to determine the relationship between levels of job satisfaction and organizational commitment of the health personnel of family medicine (family physicians and family health staffs). In this research, job satisfaction, both internal and external factors in terms of job satisfaction, organizational commitment, affective commitment, continuance commitment and normative commitment evaluated in terms of three-dimensional organizational commitment. At the end of the study, relationship between job satisfaction and organizational commitment were found.This study was consists of a literature review and field survey work. In accordance with permit from the Provincial Health Directorate, forty four family physicians and forty one family health staffs participated the survey. In the research, OCQ(Organizational Commitment Questionnaire), MSQ(Minnesota Satisfaction Questionnaire) and demographic questionnaire was used.The result of research; there is a positive significant relationships between general, internal and external job satisfaction and organizational commitment, affective commitment and normative commitment dimensions in the health personnel working in family medicine. It is conducted that when the job satisfaction of the personnel increases, organizational commitment also increases.Keywords: Organizational Commitment, Job Satisfaction, Family Medicine.