Tez No İndirme Tez Künye Durumu
600138
Koruyucu aile yanında kalan çocukların aile aidiyet duygularına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: İzmir örneği / Evaluation of factors affecting family belonging feelings of children with foster families: İzmir case
Yazar:HÜRAY AYDOĞAN
Danışman: DOÇ. DR. GÜLTEN UÇAN
Yer Bilgisi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Hizmetler Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Aidiyet = Belonging ; Aidiyet duygusu = Sense of belonging ; Aile = Family ; Aile tutumu = Family attitude ; Demokratik tutum = Democratic attitude ; Koruyucu aile = Foster family ; Koruyucu aile hizmeti = Foster care service
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
173 s.
Amaç: Koruyucu aile hizmetinden yararlanan korunma altındaki çocukların aile aidiyet duygusuna etki eden faktörleri betimlemeyi ve hizmeti çocuk yararına daha iyi hale getirecek önerilere ulaşmayı amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma betimleme amaçlı niteliksel bir çalışmadır. Veriler, yüzyüze yapılan derinlemesine görüşme yolu ile İzmir'de koruyucu aile hizmetinden yararlanan koruma altındaki 12-18 yaş aralığındaki çocuklar ile koruyucu ailelerinden toplanmıştır. Görüşmeler Maxqda Programı aracılığıyla tümevarımsal tematik analiz yolu ile incelenmiştir. Bulgular: Katılımcılardan elde edilen veriler incelendiğinde "Koruyucu Ailenin Çocukla İlişkisini Etkileyen Faktörler" ve "Çocukların Aile Aidiyet Duygusunu Etkileyen Faktörler" şeklinde iki ana tema altında kümelendikleri görülmüştür. Koruma gereksinimi duyan çocuklarının kişisel özelliklerine saygı duyan, sorunlarına duyarlı, iletişim ve baş etme becerileri yüksek, çocukları ile kaliteli vakit geçirmek konusunda arzulu koruyucu ebeveynlerin çocuklarının aile aidiyet duygusunun yüksek olduğu görülmüştür. Koruyucu aile olmak isteme nedenlerinin, çocuğun kişiliğinin, öz ailesi hakkındaki düşüncelerinin ya da çocukların travmatik yaşam deneyimlerinin aile aidiyet duygusu üzerindeki etkisinin çok sınırlı olduğu anlaşılmıştır. Sonuç: Koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocukların aile aidiyet duygusunu etkileyen faktörler, ailelerin iletişim ve başetme becerileri olup çocuklarına karşı demokratik anne-baba tutumu sergileyen aileler için hissedilen aidiyet duygusu yüksektir. Anahtar kelimeler: Koruyucu aile, korunma gereksinimi duyan çocuk, aile aidiyet duygusu
Aim: The aim of this study is to describe factors affecting sense of belonging feelings of foster children and to reach recommendations to make the service better for the benefit of the child. Materials and Methods : This is a qualitative study for descriptive purposes. The sample of the study consists of foster children between the ages of 12-18 and their foster families in İzmir. The data is collected by face to face in-depth interview. Semi-structured questions prepared by the researcher aimed at describing the sociodemographic characteristics of the participants and understanding their views on the subject were used as a starting point for interviews. The answers of the participants were recorded with a voice recorder and then transferred to the computer in writing and investigated through inductive thematic analysis through Maxqda Program Findings: When the data obtained from the participants was examined it was seen that factors were grouped under two main themes as "Factors Affecting the Relationship Between Foster Child and the Foster Family" and "Factors Affecting Family Belonging Feelings Of Children". Parents' attitudes and behaviors were found to be the most important factor affecting the sense of belonging of the children in need of protection for their foster families. It was seen that the children of the foster parents who respect the personal characteristics of their children, are sensitive to children's problems, have high communication and coping skills and desire to spend quality time with their children have a high sense of family belonging. The reasons to want to be a foster family, the personality of the child, his / her thoughts about his / her biological family or the traumatic life experiences of the children were found to have limited effects on the sense of belonging. Result: Factors affecting the sense of belonging of foster children are the communication and communication and coping skills of families. The sense of belonging is high for the families who show democratic parental attitude towards their children in need of protection. Key words: Foster family, child in need of protection, sense of belonging