Tez No İndirme Tez Künye Durumu
249320
Coğrafi bakımdan Batman ili yer adları / With wiev of geographic toponymies of Batman city
Yazar:İBRAHİM ALTUNIŞIK
Danışman: PROF. DR. YALÇIN KARABULUT
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya Ana Bilim Dalı / Türkiye Coğrafyası Bilim Dalı
Konu:Coğrafya = Geography
Dizin:Batman = Batman ; Coğrafya = Geography ; Yer = Place ; Yer adları = Place names
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
165 s.
Batman ili bütününde 1/100 binlik topografya haritaları esas alınarak incelenmiştir.Batman ili yer adları coğrafi esaslar esas alınarak incelenmiştir.Yer adlarının meydana gelmesinde coğrafi konuların diğer etkenlerden önce geldiklerini ve daha çok etkili olduklarını tespit ettik.Yer adları eski ve yeni kaynaklardan derlenerek karşılaştırılmıştır
We tried to search toponymise which based on 1/100 000 topographic maps in whole Batman citiy. We evalueted the toponymies with geographic point of wiev. We found out that geographical subjects are more efective and came before then the other facts on creathing toponymies.Composed toponomies compare with old and new resources.