Tez No İndirme Tez Künye Durumu
215610
Adni divanı ve Adni divanında benzetmeler / Adni divan and metaphors in Adni divan
Yazar:OSMAN KUFACI
Danışman: PROF. DR. AHMET ATİLLA ŞENTÜRK
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
235 s.
Tezimiz üç bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümünde Adni divanının metni, kaynaklarda belirtilmeyen farklı nüshalardan da yararlanılarak ortaya konulmuştur. Divan metninin semantik olarak oluşturulmasına çalışılmıştır. Ayrıca beyitlerin altında, her beytin günümüz Türkçesine çevrilişi de yer almaktadır. Tezimizin ikinci bölümünde ise Adni divanında bulunan benzetmeler yer almıştır. Tezin ikinci kısmında yer alan benzetmeler; benzeyen, kendisine benzetilen ve benzetme yönü ya da benzetme sebebi ile birlikte ele alınıp verilmiştir. Böylece eski edebiyatımızın kuruluş dönemi eserlerinden olan Adni divanındaki benzetmeler ele alınıp incelenmiştir. Bu tez, eski edebiyatımızın kuruluş döneminin aydınlanmasına ve kuruluş döneminin klasik döneme etkisini araştıracak araştırmacılara yardımcı olacaktır. Bu tez bir bütünün bir parçasıdır. Böyle çalışmalar yapıldığı sürece eski edebiyatımız daha iyi anlaşılacaktır. Tezimizin üçüncü kısmında ise Adni divanında yer alan benzetmelerin (benzeyen unsurlar dikkate alınarak) alfabetik olarak dizini yapılmıştır. Bu dizinde; benzeyen unsur, kendisine benzetilen ve benzetmenin yer aldığı kaside ya da gazelin beyit numarası bulunmaktadır.
Our thesis is been constituted of three sections. In the first section of the thesis, the text of Adni divan has been brought up by using different copies that have not been mentioned in the sources. The divan text has been tried to be constituted as semantic. Under the couplets, there is a translation of each couplet to today?s Turkish. In the second section of our thesis, there are metaphors that are in the Adni divan. The metaphors in the second section of the thesis are given considered together with the resembling, comparing to itself and with metaphor aspect. In this way, the metaphors in Adni divan which is one of the works in foundation period of our old literature are considered and examined. This thesis will help to the clarification of the foundation period of our old literature and to researchers that will study the effect of foundation period to classical period. This thesis is an integral part of a whole. As long as these kinds of studies are performed, our old literature will be understood better. In the third section of our thesis, the alphabetical index of the metaphors in Adni divan (by considering the similar matters) is constituted. In this index, the couplet number of the ode or the lyric poem that the similar matter, comparing to itself and the metaphor are given.