Tez No İndirme Tez Künye Durumu
350176
Rural development and women's empowerment: The case of rural women's organizations in Turkey / Kırsal kalkınma ve kadınların güçlenmesi: Türkiye'de kırsal kadın örgütleri örneği
Yazar:MİNA FURAT
Danışman: PROF. DR. MEHMET C. ECEVİT
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyoloji = Sociology
Dizin:Güçlendirme = Empowerment ; Kadın dernekleri = Women's associations ; Kadınlar = Women ; Kalkınma = Development ; Kooperatifler = Cooperatives ; Kırsal kalkınma = Rural development ; Sosyoekonomik gelişmeler = Socio-economic developments ; Örgütlenme = Organization
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2013
429 s.
Bu çalışma, GAD Yaklaşımı ve DAWN insiyatifini sosyalist feminist bir perspektifle yorumlayarak, kırsal kadınların güçlenmesindeki koşullar, problemler ve potansiyelleri kırsal kadınlar örgütlerine dair bir örneklemle (iki kadın kooperatifi, yedi kırsal kalkınma kooperatifi, ve bir köy kadın derneği) analiz etmektedir. Bu çalışmada, tarım sektörü politikalarının ve kırsal kalkınma politikasının, tarım sektöründe devlet desteklerinin azaltılmasını dayatan azgelişmişliğin koşulları ve dolayısıyla IMF, DTÖ ve AB IPARD programıyla ilişkili olarak oluşturulduğu belirtilmiştir. Bu politikaların kırsal alanda küçük ölçekli tarımsal işletmelerin varlığını devam ettirmesi için önlem alınmadan; tarım sektöründe sermaye ilişkilerinin etkisini ve önemi arttırma amacı taşıdığı gözlenmiştir. Azgelişmişliğin Türkiye tarım sektörüne bu genel etkilerine ve ataerkil toplumsal cinsiyet kabullerine rağmen, bu kırsal kadın örgütleri belli bir ölçüde üyelerini psikolojik, ekonomik, sosyal, örgütsel ve politik olarak tanımlanan boyutlarda güçlendirmekte başarılı olabilmişlerdir. Bu boyutların tümü birbirleriyle ilişkilidir. Bu çalışmada, ekonomik güçlenme ve psikolojik güçlenme diğer bütün güçlenme boyutlarının temelini teşkil ederken, sosyal ve örgütsel güçlenmenin en değişken süreçler oldukları ve politik güçlenmenin ulaşılması en zor boyut veya sonuç olduğu gözlenmiştir.Keywords: GAD YaklaĢımı, DAWN GiriĢimi, Kırsal Kalkınma, Güçlenme, Kırsal Kadın Örgütleri
This Dissertation analyzes the conditions, problems and potential of rural women?s empowerment through a sample of rural women?s organizations (two women?s cooperative, seven rural development cooperative and one village women associaton) with interpreting DAWN iniative and GAD approach with a socialist feminist perspective. In this study, it is stated that the agricultural sector policies and rural development policy were constructed in relation with the conditions of underdevelopment and thus, in relation with the agreements with IMF, WTO and IPARD Programme of EU which enforced the decreasing of agricultural sector subsidies. It is notable that these policies are formulated with an aim of increasing the influence and significance of capitalist relations in agricultural sector and rural areas without taking precautions for the survival of small sized farming households in rural areas. Despite these general influences of underdevelopment to Turkish Agricultural Sector and patriarchal gender assumptions, these women?s organizations could be successful to some extent empowering their members with the recognized dimensions of empowerment such as; psychological, economical, social, organizational and political. All these dimensions are interrelated with each other. In this study, it was observed that while economic empowerment and psychological empowerment is the base of all other dimensions of empowerment, social empowerment and organizational empowerment are the most dynamic processes of empowerment and political empowerment is hardest dimension or outcome to achieve.Keywords: GAD Approach, DAWN initiative, Rural Development, Empowerment, Rural Women‟s Organizations.